O purvo e Korintionengue 4

1Hay pangibilang yun dakami ya muttatyun Kristo an nangidinolanan e mangituttudu nah ugge impainilan Apu Dios handi ingganad uwani. 2Hay muttatyu ya mahapul an paka-un-unudonay kalyon nan apuna. 3Ya gapu te hi Apu Dios di kon muttatyun ha-oy ya adik importanteyon di punnomnom yu ya hay punnomnom di udum an tatagu mipanggep hi pangipaptok kuh ngunuk. Te takon di ha-oy ya adi mabalin an ek kanan di niptok weno nihallay at-attok. 4Takon hi punnomnom ku ya maid di nibahhoh inat ku an humlun hi pamalawan Apu Dios ke ha-on, mu uggek inila hin athidiy punnomnom na. Hiya ya abuy nanginila hin maphod di atok weno adi. 5Ta hidiye nan bokon ditakuy mangali an hay ohan tagu ya maphod weno gaga-iho, mu nangamung hi Apu taku hantuh pumbangngadana. Ahina bo ipainilay makulug an impangi-en di hin-oh-an ditaku, takon nadan ugge nainilan inat ya nadan wadah nomnom. Ta am-in nadan nangat hi maphod ya ahi dayawon Apu Dios dida. 6Hituwen kinalik ke dakayun kaibaiba an mipanggep ke dakamin Apolos ya kiphodan yu ta inilaon yuy kibalinan nan tugun an impitudok Apu Dios an kananay "Adiyu ibahhoy pangun-unudan yuh tugun ku." Hay kibalinana ya adiyu ipahhiyay oha ya pihulon yuy oha. 7Adiyu kanan di kudukdul kayu mu hay udum, te am-in di wada ke ditaku ya hi Apu Dios di nangidat. Ta hidiye nan itikod yun mangipahhiya hi nganneh diyen wadan dakayu an kay hanan dakayuy nalpuwan dadiye. 8Anakkayang! Hay punnomnom yu ya maid di kudang yuh hinangngab Apu Dios te kanan yuy nakahammad moy pangulug yu an dinawat yu mon am-in di kiphodan an malpun hiya. Ya kanan yu boy kay kayu mo patul, mu adi athidiy pangibilang yun dakami. Madla ta makulug an patul kayu ta makipapatul kamin dakayu. 9Hay punnomnom ku ya in-abulut Apu Dios an dakamin apostoles nay kababaan am-in hi tatagu an daydayunan mipipate hi hinangngab di katagutagu ya nadan anghel. 10Kanan di tataguy maid di inila mi te hay pangituttuduwan min mipanggep ke Kristo. Ya dakayu ke ya kanan yuy nalaing kayuh mipanggep ke Kristo. Takon kattog di dakamiy kanan day makudang di pangulug na, mu deyan dakayu ya kalyon yuy nal-ot di pangulug yu. Dakayuy matbal ya dakami nan mapihul. 11Ingganad uwani ya maligligatan kami te maagaagangan kami ya takon mo ahan di liting ya deke on maid di umidat. Nabikbik-iy bulwatimi ya hanoltapon mi boy pangipaligligatan dan dakami. Takon di hay kiha-adan mi ya maid di naduttuk. 12Maka-atu kami te nahalman di pungngunumi ta waday pananud mih adol mi. Takon di pun-idutan dakami ya hay maphod di ihumang mi. Ya nah eda pangipaligligatan ke dakami ya na-ala ya op-opya kami. 13Takon di pumpadngolan dakami ya ip-iphod miy panumang mi. Ya hay punnomnom di tatagu ke dakami ingganad uwani ya maid di hilbimi an kay kami ya abu lugit an miwelle. 14Bokon nan edakayu ba-inan hi nangitudokak ketuwe, mu panugun kuh tuwen dakayu an ibilang kun iimbabalek dida ta kanomnoman yu te impakappinhod dakayu. 15Idngol yuh tugun ku te takon di dakol day mangipangpangulun dakayuh pangun-unudan yun Kristo ya ha-oy ya abuy mibilang an amayu te ha-oy di namangulun nangituttudun dakayu hi mipanggep ke Jesu Kristo ot ahi kayu mangulug ke hiya. 16Ta hidiye nan ibagak ahan ke dakayu an iun-unud yuh pangat ku. 17Hituwey gapunan itud-ak kuh nah Timothy an ibilang ku damdaman imbabalek ya makangngun-unud ke Apu taku, ta ipanomnom nan dakayuy ine-en di pangun-unudan ke Jesu Kristo an hidiye nan ek anun-unudon ya ek itanuttudu nadah simbaan hi kabobboble. 18Wadaday udum ke dakayu an mangohe te pangali da on adiyak mo umalih nan e manibon dakayu. 19Mu deket iabulut Apu Dios ya wadan gagala ya umaliyak ta tibok danaen mangohen ibbayu hin wada peman di kabaelan dan nalpun Apu Dios, weno kalida ya abu. 20Te hay tagun nigappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios ya mipatiboh atona, bokon hay kali ya abu. 21Mu nganney pinhod yu, umaliyak ta boh-olan dakayu weno ipatibok di pamhod ku ya ulek ta hay maphod di aliyak hina? Nangamung kayun munnomnom ke nae.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\