O purvo e Korintionengue 5

1Indatdatong di tatagun ha-on an waday ohan dakayun mangulug an mangmangat hi malalao te pinlonay binintan amana. Anakkayang! Himpappange mo ahan hinae! Te takon hanadan adi mangulug ya paniawon dah nae. 2An hinae ahan di ipahhiya yu? Gulat na ya mahakit di punnomnoman yun diye ta adiyu mo abuluton an mid-um hidiyen tagu ke dakayu nah kaam-amungan yu. 3Takomboy maidak hina ya kayak wada te nonomnomon dakayu ya inilak moy kastigun diyen tagu mipuun hi kalebbengak an indat Apu Jesus. 4Deket maamung kayu ya athidi bon kayak wadan makiamung ke dakayu. Ya gapuh kandaman indat Apu takun hi Jesus 5ya adiyu mo pakid-umon hidiyen tagu ta nangamung hi Satanas an mumpaligat ke hiya ta kal-ina ot ya magilat ta itikod nah diyen at-attona ta wadan mibaliw hantuh aliyan Apu takun hi Jesus an munhumalya. 6Adi maphod hinaen pumpahhiyaan yu. Kon uggeyu inila an nan gaga-ihon tagun mid-um ke dakayu nah kaam-amungan yu ya loktat ta maagalinan kayu nah kinagaga-iho na ta mumbalin kayun gaga-ihon am-in? Athidi nah ittay an yeast an palbagona nan alinan makapyah tinapay. 7Kinali mahapul an iwalong yuy gaga-ihon pangi-eyu an hidiye nan kanan dan yeast ta nan maphod an pangat ad uwaniy pangiunnudan yu te hay nitaguwan yu mo ya balu, te hinaey ingkaten Kristoh nangipatakan dan hiyah krus. Hiyay umat nah karneron in-appit dan Apu Dios nah piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios. 8Hay pinhod tuwen kalyon ya mahapul an iwalong taku nan nitaguwan takun gaga-iho. Ta mahannotan hi balu ta un-unudon takuy makulug ya aton takuy maphod mipuun hi maphod an punnomnom. 9Intudok kun dakayu nah tudok ku handi an adi kayu maki-kie hanadah tatagun mangat hi malalao an umat hi makibabai ya makilalaki. 10Mu adik kanan di hanadan adi mangulug an mangat hi malalao, nadan pinhod dan ohhaan di nganneh diye, nadan makangngako ya nadan mundaydayaw hi adi makulug an dios, te deket athidi ya kah-in di makaan taku tuh luta. 11Hay pinhod kun kalyon ketuwe ya adi kayu makihayyup hanadah tatagun kalyon day mangulug da, mu hay pangi-eda ya gaga-iho te aton day malalao umat hi makibabai ya makilalaki, pinhod dan ohhaan di nganeh diye, daydayawon day adi makulug an dios, makattumbuk, mumbutobutong ya makangngako. Ta takon di kakan ya adi kayu oggan makikan ke dida. 12Hanada ken adi mangulug ya hi Apu Dios di ukod an manumalyan dida, bokon ha-on. Mu ditakun mangulug ya mahapul an kalyan takuy ibba takun gaga-ihoy at-atton da. Kinali hinaen tagun pinlonay binintan amana ya adiyu mo pakiamungon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\