O purvo e Korintionengue 6

1Deket waday nunhahallaan yu, kon adi mo ahan kababain an ekayu mundiklamu hanah huwes an adi mangulug? Daan mot deket waday athidi ya dakayu pe on inhuhummangan yu? 2Kon uggeyu inila an ahi taku bumaddang ke Jesu Kristo an munhumalya hantuh ahina punhumalyaan hanadah adi mangulug? Ot athidi ken mabalin an ahi taku makihumalya ya kon adiyu kabaelan an mangipanuh ittay an punhahallaan yu? 3Takon hanadan anghel hi langit ya pakihumalya taku dida ot namam-a mo hanadan ibba takun tagu tuh luta. 4Ya tipet deket waday nunhahallaan yu on hanadan adi mangulug di ayagan yun mangipanu? 5Maid di bain yu! Kon maid ni-moy ohan dakayun mangulug an kabaelanan mangipanuh punhahallaan yu? 6Daan mot dakayu on impanu yuy punhahallaan yu? Maid te deyan deke ot ya abu on in-e yuy diklamu yu hanadah adi mangulug ta diday munhumalyan dakayu. 7Hinaen punhindidiklamuwan yuy kitib-anan nibahho kayu. Daan mot anusan yuy adi maphod an aton di ibbayu. Ya kudukdul nay ihulug taku takon di pangal-an ditaku weno pulhon day nganneh diyen wadan ditaku. 8Maid ot ya abu te dakayu pe on inat yuy adi maphod hi ibba yun mangulug, ta hidiye nan deke on nunhindidiklamuwan kayu ta pulhon yuy nganneh diyen wadah ibbayu. 9Kon uggeyu inila an hanadan gaga-ihon tatagu ya adida migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios? Adi kayu mahaul: Hanadan malalaon tatagu an umat hanadah mangihuyop hi bokon da inayan, nadan mangihuyop hi kaingngo dan lalaki weno babai, nadan mundayaw hi adi makulug an dios, 10nadan mangako, nadan pinhod dan ohhaan di nganneh diye, nadan mumbutobutong, nadan deket kimmalida on makahakkit hi pangngolan ya hanadan tatagun puppumlo ya adida migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios. 11Athidiy udum ke dakayu handi, mu ad uwani ya napakomaan moy liwat yu ya pinili dakayun Apu Dios an tataguna ya imbilang dakayun maphod gapuh inat Apu taku an hi Jesu Kristo ya hay kandaman nan Espiritun Apu Dios an wadan ditaku. 12Wadada nadan tatagun kanan day "Dakami ya damanan aton miy pinhod min aton." Man-u po te damana, mu adi am-in ya kiphodan. Kudukdulnay adi taku aton nadan maid di idat dah kiphodan te deket umingha ya naligat an itikod. 13Ya kanan bon di udum di "Hantun adol ya wada ta atonay kumpulnan pinhod na. Umat nah putu an wada ta kiha-adan di makan ya athidi bo nah makan an wada te mahapul di putu." Makulug, mu hituwey kalyok an udum hi algo ya poppogon Apu Dios datuwe. Hay adol taku ya ugge nakapya ta hay malalaoy atona an umat nah pangihuyopan hi bokon inayan, mu nawada ta mundayaw ke Apu taku an mangipaptok ke ditaku. 14Hi Apu Dios ya minahuwanah Apu taku ya athidi bon ditaku an ahi ditaku mahuwan gapuh kandamana. 15Inila yu an hay adol takun mangulug ya parten di adol Kristo, kinali gaga-iho hin ihuyop takuy binabain pabayad day adol dah linalaki te deket aton takuy athidi ya inggappat takuy adol Kristo hi adol nan babain pabpabbayad nay adol na. 16Kon uggeyu inila an deket inhuyop di lalaki nan babain pabayad nay adolna ya kay da mo ohan adol? Kinali gaga-iho hin ihuyop di taguy bokona inayan. Te nah nitudok an kalin Apu Dios ya kananay "Deket nunhuyop di duwa ya kay da mo ohan adol." 17Mu hi Apu taku key kigappatan taku ya miunnud di punnomnom taku ke hiya. 18Halipat-an yu ta adiyu aton di malalao an umat hi pangihuyopan hi bokon inayan te hituwen punliwatan ya milagat di adol. Adi umat nah udum an punliwatan an adi milagat di adol. 19Kon uggeyu inila an hantun adol taku ya kiha-adan nan Espiritun Apu Dios an ipaalinan ditaku? Kinali adi na-ala on hay pinpinhod di adol yuy aton yu te hi Apu Dios an kon tagun ditakuy nangamung hi pangiatana ke ditaku 20te kay ditaku binayadan ke Apu Dios hi nangikatayan Jesu Kristo hi kibaliwan taku, kinali hiya moy kon tagun ditaku. Ta hidiye nan am-in di aton di adol taku ya hay kidayawan Apu Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\