O purvo e Korintionengue 7

1Ad uwani ya itudok kun dakayuy humang ku nah pinhod yun mahmahan ke ha-on mipanggep hi kalahinan. Hay ot kanak ya kudukdul di adi malahin. 2Mu gapu te dakol day mangat hi malalao an umat hi pangihuyopan hi bokon inayan ya kudukdul nay malahin da ta waday oha on waday inayana. 3Hay pangi-en di himbale ya mahapul an waday oha on atonay pun-amlongan nan oha. 4Te nalahin ke moy babai ya adina ohhaan di adolna. Ya athidi bon nah lalaki te hay himbale ya mibilang an ohay adol da. 5Kinali dakayun himbale ya adiyu iadiy adol yu nah inayan yu, mu deket hummangan yun mun-appil kayun mahuyop ta waday aton yun mundasal ya damana. Mu adi bo kahilohilong te indait adi kayu pakaippol ya waday ipanomnom Satanas ke dakayuh gaga-iho. 6Adik ipapilit an malahin kayun am-in, mu deket wadan dakayuy pinhod nan malahin ya malahin ot udot. 7Hay kakulugana ya pakudukdulok an am-in di tagu ya adida malahin umat ke ha-on, mu inilak an adi mabalin hituwe te nunhihinnatkon di kabaelan an indat Apu Dios hi hin-oh-an ditaku. 8Hay tugun ku hanadah ugge ni-an nalahin ya hanadah nabalun binabai ya kudukdul nay adida malahin umat ke ha-on. 9Mu deket adida pakaippol an adi malahin ya habali nay malahin da mu nan eda holholtapon di punnomnom dah eda kalahinan. 10Dakayun nungkalahin, waday tugun Apu takun kalyok ke dakayu, adinadaman ibolhen di babaiy inayana, 11mu deket nilhun waday babain tinayananay inayana ya adinadaman mumbintan. Mu deket ninomnom na bon malahin ya maid di udum hi ena kibangngadan ten bokon hanan inayana. Athidi bon nah lalaki an adinadaman ibolhe nay inayana. 12Ya hay ohah itugun ku an ugge inna-ud Apu takun impainilan ha-oy ya hituwe: Deket wadan dakayun mangulug, lalaki weno babai di nilhun nalahin hi ohan adi mangulug ya pinhod nan inayan yuy munnanong di punhimbaleyan yu ya adiyu ibolhe. Te deket mangulug di ohan dakayun himbale ya abuluton Apu Dios hidiyen adi mangulug an inayan yu te deket adina ya adina damdama ibilang nadan imbabaleyu. 15Mu deket pinhod nan adi mangulug an inayan yu an mumbolhe kayu ya takon, maid di bahul yu ten abuluton yun mumbolhe kayu te hi Apu Dios ya pinhod nan waday oha on malinggop di nitaguwana. 16Kinali kudukdul nay tobalon yu hin pinhod nan adi mangulug an inayan yu an mumbolhe kayu te maid damdamay pottokna hin nah pun-adduman yu ya damanan baddangan yu ta mumbaliw. 17Mahapul an waday oha ke ditaku ya abuluton takun mumbibiyag nah nganneh diyen gahat an indat Apu Dios ke ditaku handih namiliyanan ditakun mangulug ke hiya. Hituwey tugun ku am-in hi mangulug hi kabobbobble. 18Ya dakayun nilhun numpakugit ot ahi kayu mangulug ya adiyu ibain di numpakugitan yu. Ya athidi bo ke dakayun mangulug an ugge nakugit an adi mahapul an mumpakugit kayu 19te adi importante hin nakugit di tagu weno ugge. Hay importante ya un-unudon takuy pinhod Apu Dios. 20Pidwaok bon kalyon an wada ot di ohan ditaku on iunnud nay pumbiyag na nah planun Apu Dios ke ditaku handih namiliyanan ditaku an taguna. 21Deket himbut kayu handih namiliyan Apu Dios ke dakayu an mangulug ke hiya, ya bokon hidiyey pundanagan yu. Mu deket damanan poppogon yuy kinahimbut yu, ne aton yu. 22Te nan himbut an nangulug an pinilin Apu Jesu Kristo ya baddangana ta bokon mo himbut di liwat. Athidi bo nah bokon himbut an nangulug an hi Jesu Kristo moy kon himbut ke hiya. 23Hay natayanay namoklah liwat taku, ta hidiye nan hiya moy kontagu ke ditaku, kinali mahapul an hiyay un-unudon taku, bokon hay tagu. 24Dakayun kaibaiba, takon di nganney katatagu taku handih nangulugan taku ya punnanongon takun mundinol ke Apu Dios te hiyay mangipaptok ke ditaku. 25Ad uwani ya hay mipanggep hi lahin di kalyok ta humangok nan udum bon pinhod yun mahmahan. Hituwen itugun ku hanadah ugge nalahin ya ugge nalpun Apu taku, mu gapu te hay homok nan ha-oy ya indatna tun ngunuk ya indinol nan ha-on an manugun ke dakayu. 26Ad uwani an deyan nahalman di ligat taku ya dakayun waday inayana ya adi kayu gumadugadul hi eyu panaynan hi inayan yu. Ya dakayu ke damdaman ugge nalahin ya adiyu nomnomon an malahin. 28Mu deket pinhod yun abun malahin ya takombo, ot bokon liwat hidiye. Hituwey kalyok te hanadan nalahin ya nahalman di ahida punligatan ya adik pinhod an ekayu munligat hi athidi. 29Dakayun kaibaiba, hay pinhod kun ipainila ke dakayu ya antikke moy tiempoh pangiatan taku nah ipangunun Apu Dios. Hidiyey gapunan dakayu ken nungkalahin ya adi maphod hin hay kagu yuh inayan yuy humaliw-ah pangun-unudan yun Apu taku. 30Tibon takut bokon hay ligat, hay pun-am-amlongan ya hay punhapulan hi ikadangyan di humaliw-ah pangun-unudan ke Apu Dios. 31Ya bokon datuwen ma-ma-at tuh lutay pangiohhaan takuh nomnom taku te inila taku an hantun luta ya am-in di wadah tu ya mapoppog. 32Pinhod ku ot an adi dakol di pundanagan yuh nitaguwan yu. Hay lalakin ugge nalahin ya iohhanay nomnom na nah ipangunun Apu Dios te pinhod nan paamlongon, 33mu nan lalakin nalahin ya nonomnomonay mahapul di pamilyana ya pangipaamlonganah inayana, 34ta hidiye nan maid di kapotok nay nomnomona. Hana ke bon babain ugge nalahin ya abuna nan ipangunun Apu Dios an nonomnomona te hay un-unudona ya abu ya hay pinhod Apu Dios. Mu hana ken babain nalahin ya dakol di nomnomona te hay pangipaptok nah nunhituwan da ya hay pangipaamlongana hi inayana. 35Bokon pangiadik hituweh kalahinan yu, mu man-uke ya kiphodan yu. Kinalik datuwe te pinhod kun maphod di nitaguwan yu ta maid di humaliw-ah pangun-unudan yun Apu taku. 36Deket wadaday nitbi an maid di planu dan muntuluy, mu indani ya namahig di punnomnom nan lalaki nah babai ta kananay muntuluy da ya damana te bokon liwat hidiye. 37Mu deket inhamad nan lalakiy nomnom na an adi malahin ya maphod boh diye lakitdi maid di gapunah e mapilit an mangituluy nah nitbiyana, namam-a hin hiya pey kon nomnom. 38Maphod hin ituluy nan lalakin iine nan nitbiyana, mu kudukdul bo hin hiya pey kon nomnom an adina ituluy. 39Hay babain mataguy inayana ya adinadaman ibolhena. Mu deket nate nan inayana ya damanan mumbintan ten pinhod na, mu tibona bot hay bintanona ya hay ibbanan mangulug. 40Mu hay kanak ya mapmaphod ot di adi mumbintan te malinglinggop di biyagna ten athidi. Hituwey punnomnom ku ya kulugok an nan Espiritun Apu Dios an wadan ha-oy di nangipanomnom am-in ke datuwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\