O purvo e Korintionengue 8

1Ad uwani mo ya humangok nan manahmahan yun mipanggep hi pangihdaan hi dotag an nibaki. Man-u po te makulug nan kanan yun inila takun am-in di ine-en tuwe. Mu kalyok ke dakayu an adi gapuh nanginilaan yu ya ekayu mumpahhiya mu ipatibo yuy pamhod yuh ibbayu te hidiyey mangipaphod hi punhintutulangan taku. 2Hanan tagun hay punnomnom na ya impakainnila nan am-in ya nihallah diyen punnomnom na. 3Mu nan tagun naminhod ke Apu Dios ya abuluton Apu Dios an hiya ya taguna. 4Ot nganney punnomnom taku mipanggep hi pangihdaan nah dotag an nibaki, mihda weno adi? Inila taku an wadaday dakol an dios an pangianappitan di udum, mu adi makulug an dios dadiye te oha ya abuy makulug an Dios. 5Takon di kananat wadada nan kalyon dan dakol an dios ya aap-apu an dehdi day udum ad kabunyan ya hituh luta, 6mu ditakun mangulug ya oha ya abuy inila takun makulug an Dios an hidiye nan Ama taku. Lintunan am-in ya hiyay nangidat hi biyag taku an manaydayaw ke hiya ya oha boy Apu takun hi Jesu Kristo an gapun hiya ya nawadan am-in ya gapu bon hiya ya waday biyag takun maid di poppog na. 7Muden wadada nadan ibba takun mangulug an ugge nakakkaan di takut da hanadah makalin dios da. Handih uggeda nangulugan ya impaingha dan mangihdah nibakin dotag. Mu indait nangulug da ya ininnila da nan makulug an Dios, mu nanongnan hay punnomnom da ya hanadan adi makulug an dios di niappitan nadan nibakin dotag. Kinali hay punnomnom da ya maliwat da hin kanon da nan nibaki. Man-uke ya makudang di inila da mipanggep ke datuwe. 8Mu hay kalyok ke dakayu ya bokon hay makan di gapunah pambalan Apu Dios ke ditaku. Adi mahannotan di niatan takun hiya, takon di kanon taku nan nibaki weno adi. 9Mu takon di damanan kanon taku ya tibon taku ta bokon hidiyey humlun hi punliwatan nadan ugge nihamad di pangulug da. 10Makulug an dakayun nahamad moy pangulugna ya inilayu an bokon panioy panganan hi nibakin makan. Mu hanadan ugge ni-an nihamad di pangulug da ya munhalinduwa da hin maphod weno gaga-iho. Kinali deket tibon dakayun dida an kanon yuy nibakin makan ya kon adida mo udot immam-an mangan damdama yaden punliwatan da te nanong nan ibilang da an hidiyey ohan ine-en di pangun-unudan hi adi makulug an dios? 11Ta hidiye nan hanadan ugge nihamad di pangulug da an ibbayun ingkaten Jesus di kiphodan da ya nadadag di pangulug da te humlun nan inat yu. 12Hinae nan takon di dakayu ya nunliwat kayun Jesu Kristo te munhalinduwa da, yaden nalalit dan dakayu ot deyan maliwat da mo. 13Ta hidiye nan ha-oy ke ya takon di waday lebbeng kun mangan hi pinhod kun kanon ya adik kanon hin hidiyey humlun hi punliwatan nan ibbak an mangulug.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\