O purvo e Korintionengue 9

1Ha-oy ya damanan atok di lebbeng kun aton. Te kon bokonak apostoles, ya kon uggek tiniboh Apu takun hi Jesu Kristo? Hay nangulugan yud uwani ke Apu Dios ya hidiyey kitib-an di nungngunuwak mipanggep ke Apu Jesus. 2Takon nin di hay punnomnom di udum ya bokonak apostoles, mu dakayu ya mahapul an tobalon yu an apostolesak te nuntuttuduwak ke dakayu ot mangulug kayun Apu taku an hidiyey kitib-an di kinaapostoles ku. 3Hituwey panumang ku hanadah mangibaag ke ha-on mipanggep hi kalebbengak. 4Kon maid di kalebbengak an midatan hi kanon ya inumon nah ek puntuttuduwan ke dakayu? 5Ya kon maid di kalebbengak an mangahawa ya mangikuyug ke hiya nah ek puntuttuduwan umat hanadah udum an apostoles, umat ke Pedro ya hanadan iiban Apu takun hi Jesus? 6Kon dakami ya abun Barnabas di nangamung an mamoklah mahapul mi yaden hanada ken udum an muntuttudun dakayu ya pakaiddat yuy mahapul da? 7Dahdiy tindaluh inila yun hiyay nangamung hi mahapul nah ena pakigubatan? Ya dahdiy inila yuh muntanom an adina tamtaman di bungan di intanom na? Ya dahdiy inila yuh mummogmog ya adi umihda nah immogmogana? 8Bokon ya abu datuwey kitib-an di kalebbengan an matangdanan, te takon nan Tugun Apu Dios ke ditaku an dinawat Moses ya athidi damdamay ituguna. 9Waday nitudok nah Tugun an kananay "Adiyu bobodan di tokon nan nuwang an mun-ilik ta takon di kuman hi ittay nah page." Kon hanan nuwang ya abuy ikakagun Apu Dios an mahapul an mangan? 10Hay pinhod nan kalyon ke naen impitudok na ya dakamin muntuttuduh kalin Apu Dios ya niingngo kami nah munliyak ya mun-ani te nan munliyak ya mun-ani ya namnamaon day maala da nah maani. 11Kinali athidi ot damdama nah emi pangituttuduwan ke dakayu hi kalin Apu Dios. Kon adi maphod hin umidat kayuh mahapul mi? 12Deket hanadan udum an muntuttudun dakayuy mumbagah mahapul da ya idatan yu dida, kon adi namam-a ot kuman dakami? Mu dakamiy kon nomnom an adi kami mumbagah mahapul mi takon di inila min waday lebbeng min mumbaga, te ninomnom min kudukdulnay ippol miy pungkudangan mi te kal-ina ya pangali yuy hidiyey gamgaman mi ya humlun ot ya abuh adiyu pangulugan nah ituttudu mi mipanggep nah inat Kristo an kiphodan taku. 13Mu inilayu an hanadan mungngunuh templon di Judyu ad Jerusalem ya nan ien di tataguh temploy pangal-an dah kanon da. Ya hanada ke damdaman papadin mangidasal hanah iappit di tatagu ke Apu Dios ya waday alan dah bingay da nah niappit. 14Athidi damdama hanadah muntuttuduh mipanggep ke Apu Dios te intugun Apu taku an kananay hanadan eda tuttuduwan an tataguy lebbeng nan umidat hi mahapul da. 15Mu ha-oy an immalin muntuttudun dakayu ya takon di waday lebbeng kun mumbagah mahapul ku ya uggeyak numbaga. Ya adiyu kanan di intudok kuh tuwen dakayu te pinhod kun umidat kayuh mahapul ku, mu maid hituweh nomnom ku. Pakudukdulok an mateyak hi inagang ku mu nan eyak idatan hi tangdan ku te maan-anlaak an muntuttudun dakayu takon di maid di boklaok. 16Adik ipahhiyay puntuttuduwak hi mipanggep ke Jesu Kristo te hituwey indat Apu Dios an ngunuk. Te deket adik aton hituwen ngunuk ya inilak an waday ad-adin maat ke ha-on. 17Gulat nat ha-oy di namili ketuwen ngunuk ya wadan nonomnomok di tangdanok. Mu gapu te hi Apu Dios di kon nomnom ketuwen ngunuk ya adik nonomnomon di tangdanok. 18Hay amlong kun muntuttudu mipanggep ke Jesus di gamgamak ketuwen ngunuk, adiyak mumbagah tangdan ku, takon di lebbeng nan matangdanan. 19Ha-oy ya waday lebbeng kun mangat hi pinhod kun aton te maid di kon muttatyun ha-on, muden ingnguddan ku pen pummuttatyuwok di adol ku ta eyak muntuttuduh katagutagu mipanggep ke Jesus ta dumakol day mangulug ke hiya. 20Deket muntuttuduwak hanadah Judyu, on iun-unud kuh pangat da ta wada ot an mangulug da. Ya athidi bo an takon di adi mahapul an un-unudok nan Tugun Moses, mu deket hanadah mangun-unud kediyen Tugun di puntuttuduwak ya un-unudok ta wada ot an mangulug da. 21Athidi bon deket hanadah bokon Judyu an adi mangun-unud hi Tugun Moses di puntuttuduwak ya iun-unud kuh pangat da, te takon dida ya pinhod kun mangulug da. Mu adi gapu te athidi ya ngohayok hi Apu Dios. Takon di adik mo un-unudon nan Tugun an indat na ke Moses ya nan tugun Kristoy un-unudok. 22Ya deket hanadan ugge nihamad di pangulug day tuttuduwak ya adik ipatibon kudukdulak an nahamad di pangulug ku mu dida ta waday dinol dan mundongol hi ituttuduk ta mihamad di pangulug da. Athinay atok hi puntuttuduwak hi kumpulnan tagu ta waday mundongol hi ituttuduk mipanggep ke Jesus ta wadaday mibaliw. 23Athituy atok ta waday atonan mipainila nan tuttudun mipanggep ke Jesu Kristo ya milak-amak nah kiphodana. 24Inila taku an nah pun-aapputan an umat hi buttikan ya dakol day maki-e, mu oha ya abuy mangapput an mangalan nah midat hi mangapput. Athidi ot hi pangun-unudan takun Jesu Kristo an am-in taku ya hay pangapputan takuy nomnomnomon taku ta waday idat Apu Dios hi gun-udon taku. 25Am-in da nan makiapput hi ay-ayam ya mahapul an paka-un-unudon da nan pundadaan hi adol da ta waday innun dan mangapput ta diday kidatan nan midat nah mangapput. Datuwen gagamgaman da ya mapoppog, mu hana ken idat Apu Dios ke ditakun mangun-unud ke Jesu Kristo ya munnananong ta inggana. 26Ta hidiye nan hay ke pangat ku ya umatak nah makiapput hi buttikan an hay pangapputanay nonomnomona ya umatak bon nah makiapput hi dinnuntukan an adina pamgay duntuk. 27Umatak nah makiapput an atok am-in di kabaelak an mangonoknong hi adol ku ta adi malogologom di atok. Te deket adik iathidi ya makaan di lebbeng kun makiapput. Hay pinhod kun kalyon ya takon di wadada nan binaddangak ta nangulug da an kay dida nan inawis ku an makiapput, mu deket nalnalgom di at-attok ya maid di ek gun-udon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\