O purvo Juan 1

1Itudok kuh tuwen dakayu ta inilaon yu nan Kali an mangipainilan Apu Dios ya kalpuwan di biyag an munnananong. Hiya ya wada tuwali handi ot ahi mawadan am-in tun wadad uwani. Immali tuh luta ot donglodonglon miy kinalikalina ya tinibotibo miy inainat na ya nakipanaldang kamin hiya. Hituwey kitib-anan hiya ya makulug an tagu. 2Hituwen kalpuwan di biyag ya wada tuwali ke Ama takun hi Apu Dios, mu impaali na ke ditaku ot tibon mi ya ihadak mi an makulug hituwe. Kinali hay kalkalyon min dakayu ya hay mipanggep ketuwen kalpuwan di biyag an munnananong. 3Ipainila mi ke dakayu hanadan tinibotibo mi ya dingngodingngol mi ta mihamad di pakihayyupan taku ke Ama takun hi Apu Dios ya hi Jesu Kristo an Imbabalena. 4Itudok mih tuwe ta maid di e pungkudangan di amlong taku. 5Hay dingngol min Kristo an Imbabalen Apu Dios an pinhod min ipainilan dakayu ya athitu, hi Apu Dios di pat-al an maid di tapol ke hiya te hiya ya makaphod an abu. 6Kinali deket kanan takuy makihayyup takun Apu Dios, mu gaga-iho damdamay atoaton taku an kay taku wadan nah tapol ya makallangkak taku, te bokon hanadan pinhod nay at-atton taku. 7Mu deket maphod di aton taku an umat hi atona ya maphod di punhintutulangan taku, mapakomaan di liwat taku ya paphodonay nitaguwan taku te hituwey ingkaten Jesu Kristo an Imbabalena. 8Deke bot kanan takuy maid di liwat taku ya hay adol takuy langkakan taku ya kitib-an bon di ugge taku nanginilaan hi makulug an mituttudu mipanggep ke Apu Dios. 9Mu deket ipudnu takuy liwat takun hiya gapu te muntutuyu taku ya makulug an pakomaanay liwat taku ya iphod nay nitaguwan taku te hiya ya maandong di pangat na. Hiya ya pundinolan an atonay kalyona. 10Deket ipapilit takun maid di liwat taku ya punlangkakon takuh Apu Dios, hidiyey kitib-anan ugge taku kinulug nan kinalina an am-in di tagu ya naliwat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\