O purvo Juan 1:1

1Itudok kuh tuwen dakayu ta inilaon yu nan Kali an mangipainilan Apu Dios ya kalpuwan di biyag an munnananong. Hiya ya wada tuwali handi ot ahi mawadan am-in tun wadad uwani. Immali tuh luta ot donglodonglon miy kinalikalina ya tinibotibo miy inainat na ya nakipanaldang kamin hiya. Hituwey kitib-anan hiya ya makulug an tagu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More