O purvo Juan 1:2

2Hituwen kalpuwan di biyag ya wada tuwali ke Ama takun hi Apu Dios, mu impaali na ke ditaku ot tibon mi ya ihadak mi an makulug hituwe. Kinali hay kalkalyon min dakayu ya hay mipanggep ketuwen kalpuwan di biyag an munnananong.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More