O purvo Juan 2

1Dakayun imbabalek dida, itudok kuh tuwe ta adiyu aton di gaga-iho. Mu kal-ina ket nilhu takun nangat hi gaga-iho ya adi taku ihaut, mu abuluton taku, te hi Jesu Kristo an nana-ud di kaphod nay mangitakdog ke ditakuh hinangngab Ama takun hi Apu Dios. 2Hiya ya nate ta pakomaan Apu Dios di liwat taku ya bokon hay liwat taku ya abu, mu hay liwat am-in di tagu tuh luta. 3Hay kitib-anan makulug an impakainnila takuh Apu Dios ya hay pangun-unudan takuh tuguna. 4Nan tagun kananay inila nah Apu Dios, mu adina un-unudon nan tuguna ya makallangkak ya kahingonay makulug an ituttudun Apu Dios. 5Mu nan tagun mangun-unud hi tuguna ya pakappinhod nah Apu Dios. Hay pangimatunan taku hin nihayyup takun Apu Dios ya athitu. 6Nan tagun mangalin hiya ya nihayyup ke Apu Dios ya mahapul an hay pangi-ena ya umat hi pangi-en Jesu Kristo handih kawadana tuh luta. 7Kaibaiba, hituwen itudok kun tugun an munhimpopohhodan taku ya nitugun tuwali handih nangulugan yun Jesus. 8Mu hituwen tugun ya kay balu. Kalyok hituwe te ad uwani ya makaawwatan takuy ine-en di pamhod te hidiyey impatibotibon Jesus hi pangi-ena. Ya maphod ta deyan iun-unud takun hiya, ta deyan mungkakaan di tapol an punnomnom taku te wada moy mamat-al ke ditaku an mangipangpanguluh maphod. 9Hanan tagun kananay napat-alan di nomnomna, mu hingitanay ibba nah tagu ya tapol damdamay nitaguwana te nanongnan gaga-iho. 10Mu nan tagun pohdonay ibbanan tagu ya hiyay napat-alan, ta hidiye nan maid di gumapuh ena punliwatan. 11Mu nan tagun hingitanay ibbanan tagu ya wada nah tapol te gaga-ihoy nomnom na ya athidi boy atoatona. Uggena inilay maat ke hiya te kay kinulap nan tapol ta adi mo pakatiboh dalanona. 12Muntudokak ke dakayun mibilang an imbabalek, dakayun nungkaam-ama ya dakayun mangat-agun linalaki dida. Muntudokak ke dakayun imbabalek te inila yun pinakomaan mon Apu Dios di liwat yu te hituwey ingkaten Kristo, 13dakayu ken nungkaam-ama ya gapu te hay nanginilaan yun Jesus an wada tuwali handi ot ahi mawadan am-in tun wadad uwani, dakayu ken kakat-agun linalaki ya gapuh nangapputan yun Satanas an hiyay gumapu hi punliwatan di tagu ya dakayu ken imbabalek ya gapu te hay nanginilaan yun Apu Dios an hi Ama taku. 14Pidwaok bon kalyon ke dakayun nungkaam-ama te inila yuh Jesu Kristo an wada tuwali handi ot ahi mawadan am-in tun wadad uwani. Ya athidi bon dakayun kakat-agun linalaki te nahamad moy pangulug yu gapu te nitanom hi nomnom yu nan kalin Apu Dios, kinali inapput yuh Satanas ta ugge dakayu hinaul an mangat hi gaga-iho. 15Adiyu gamgaman di nganneh diyen wada tuh lutan adi miunnud nah pinhod Apu Dios ya adiyu iun-unud hanadah gaga-ihon at-atton nadan ugge nanginilan hiya. Te deket gagamgaman yuy umat hidi ya hidiyey kitib-anan maid di pamhod yun Ama taku. 16Te am-in di aton di tatagu tuh luta an adi miunnud nah pinhod Apu Dios an umat nah adi maphod an pun-amlongan di adol, hay omnawan di taguh nganneh diyen matibona ya hay pumpahhiyaan di taguh nganneh diyen wadan hiya ya bokon hi Apu Dios di kalpuwan da, mu malpuh nomnom nadan adi mangulug ke hiya. 17Hantuda ken wada tuh luta ya hanadan gaga-ihon omnawan di tagu ya mungkapoppog da. Mu hana ken tagun mangun-unud hi pinhod Apu Dios ya waday biyag nan maid di poppog na. 18Dakayun imbabalek, mungkadatngan moy kapoppogan di luta. Dingngol yu handi an waday umalih buhul Jesus. Ad uwani ya wadada moh tuy dakol an umat kediyen buhul na ta hituwey panginilaan taku an mungkadatngan di udidin di luta. 19Datuwen buhul Jesus ya dida din nakiamuamung ke ditakun mangulug, mu uggeda inun-unud nan inun-unud taku. Gulat nat makulug an ibba taku dida ya nanongna ot an ditakun am-in, mu timmayan da, ta hidiyey kitib-anan bokon taku tuwali ibba dida. 20Mu ditaku ke pe ya wada nan Espiritun Apu Dios an impaalin Jesus ke ditaku, ta hidiye nan inila taku nan makulug an nituttudu. 21Nuntudokak ke dakayu, mu bokon nan ek kanan di uggeyu inila nan makulug, mu man-uke ya inilak an inila yu hin makulug nan nitanuttudu weno adi, oha bo ya inila yu an am-in nan nibahhon mituttudu ya adi malpun Apu Dios. 22Nan tagun kananay hi Jesus ya bokon hiyah Kristo an intud-ak Apu Dios an mangipaptok hi tagu ya munlangkak. Hiyay makibuhul ke Jesu Kristo te kahingona didan Hin-ama. 23Te nan tagun kahingonah Jesu Kristo an Imbabalen Apu Dios ya athidi bon kahingona damdamah Apu Dios an hi Amana. Mu nan tagun kulugonah Jesu Kristo ya Amana mo damdamah Apu Dios. 24Adiyu iwalong nan nituttudun dakayu handih nangulugan yun Jesu Kristo ta munnananong an mihayyup kayun da Jesus ke Amana. 25Ya hay kinalin Jesus an idat na ke ditaku ya nan biyag an maid di poppog na. 26Hituwen intudok ku ya mipanggep hanadah tatagun e mangipatnan manaul ke dakayu. 27Mu ditakun nangipaaliyan Apu Dios hi Espirituna ya munnanong ke ditaku ta adi mahapul an waday udum an muntuttudun ditaku. Man-uke ya wadah diyen Espiritun Apu Dios an impaalin Jesus an mangituttuduh am-in hi nganneh diye ya am-in nan ipainilana ya makulug an bokon langkak. Hay maphod ya punnanongon takuy pangulug takun Jesu Kristo te hidiyey ohan intuttudun nan Espiritun Apu Dios. 28Kinali dakayun imbabalek ya punnanongon takuy pangulug takun Jesus ta adi taku bumain, mu madinol takun manamun hiya hantuh ahina bo aliyan. 29Inila taku an hi Apu Dios ya maandong di pangat na, ya hidiyey panginilaan taku an nan tagun maandong di pangat na ya hiyay imbabalen Apu Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\