O purvo Juan 3

1Ongal di pamhod Ama takun hi Apu Dios ke ditaku ya gapu ketuwe ya imbilang ditakun imbabalena. Om, ditakun mangulug ke Jesu Kristo ya imbabale ditakun Apu Dios. Mu hanada ken adi mangulug ya adida maawatan hituwen pakihayyupan takun Apu Dios te uggeda inila. 2Kaibaiba, ad uwani ya imbabale ditaku mon Apu Dios, mu ugge taku impakainnilay pumbalinan taku, mu inila taku an hantuh kibangngadan Jesus ya ahi taku tibon di makulug an kinataguna ta hituwey gapunan mumbaliw taku ta umat takun hiya. 3Ta hidiye nan am-in takun madinol an maat datuwen ditaku ya iwalong takuy punliwatan ta iun-unud takun Kristo an maid di liwat na. 4Hay adi pangun-unudan hi tugun Apu Dios ya punliwatan, kinali hanan tagun adi mangun-unud hi tuguna ya naliwat. 5Nomnomon taku an hi Jesus an maid di liwat na ya immali tuh luta ot ikate nay kapakomaan di liwat taku. 6Kinali nan tagun punnanongonay pangulug nan hiya ya adina ituluy an mangat hi punliwatan. Mu nan tagun gaga-ihoy atoatona ya uggena inilah Jesus ya ugge nangulug ke hiya. 7Dakayun imbabalek dida, halipat-an yu ta adi kayu mahaul hanadah tatagun kalyon day adi gaga-ihoy munliwat. Te hanan tagun atonay pohdon Apu Dios an umat hi inat Kristo ya maandong di pangi-ena. 8Mu hana ken tagun mangat hi gaga-iho ya tagun nan Diyablu, bokon hi Jesus. Te nan Diyablu ya hay gaga-ihoy atoatona nipalpu handih pinghana. Ta hidiyey gapunan immali nan Imbabalen Apu Dios ta ena patikodon hidiyen atoaton nan Diyablu. 9Ditaku ken mangulug ke Jesus ya imbabale ditakun Apu Dios, kinali bokon hay gaga-ihoy atoaton taku te wadan ditakuy pangi-en Apu Dios. Ya gapu te hi Apu Dios moy Ama taku ya adi mo mabalin an etaku pangngapangngayon an munliwat. 10Hay panginilaan hin nan tagu ya imbabalen Apu Dios weno imbabalen nan Diyablu ya athitu: Nan tagun gaga-ihoy at-attona ya maid di impaminhod nah ibbanan tagu ya hiyay imbabalen nan Diyablu. Mu hana ken tagun maphod di at-attona ya waday paminhod nah ibba nan tagu ya hiyay imbabalen Apu Dios. 11Ta hidiye nan mahapul an munhimpopohhodan taku te hidiyey nituttudun ditaku handih lappunan nangulugan takun Jesus. 12Adi taku iun-unud nah inat din hi Kain an pinate nah tulang na te hi Kain ke ya tagun Satanas. Pinate nah tulang nan hi Abel te umamoh kaphod tulang na te hiya ke ya gaga-iho. 13Ta hidiye nan adi kayu numanomnom ten nganney gapu nan hihingngitan dakayu hanadah adi mangulug ke Apu Dios te dadiyen tatagu ya umat dan Kain an hiningitanah tulang na. 14Mu ditaku ya hay punhimpopohhodan takuy kitib-anan nibaliw taku ta wadan ditaku mo nan nitaguwan an maid di poppog na. Mu hanada ken tatagun maid di paminhod dah ibbadan tagu ya uggeda nihayyup ke Apu Dios ya munnananong dan maliwat. 15Te deket hihingngitam di ohan tagu ya kay mu damdama pinateh diyen tagu. Ya inila taku an hay pumate ya maid di biyag nan munnananong. 16Hay nahamad an impaminhod ya umat hi pamhod Jesus an deyan ingkate nay kiphodan taku. Kinali athidi ot damdamay pamhod takuh ibba taku an mabalin an ikate takuy kiphodan di ibba taku hin mahapul. 17Hay tagun waday kabaelana, mu adina homkon di ibba nah tagun munligligat ya maid di pamhod nan Apu Dios. 18Dakayun iimbabale, hay makulug an pamhod ya mahapul an mipatiboh pangat hi kiphodan di ibban tagu an bokon hi kali ya abu. 19Deket athidiy pangi-e taku ya hidiyey panginilaan taku an tagu ditakun Apu Dios ya luminggop di punnomnoman takun hiya. 20Ta hidiye nan, deket mabulun taku te hay naliwatan taku ya palinggopon takuy nomnom taku ya adi taku munhalinduwa an pakomaan Apu Dios di liwat nan tagun muntutuyuh liwat na te hiya ya ongal di homok na ya inila nan am-in, kinali inila na hin muntutuyu taku weno adi. 21Kaibaiba, hin inila takun napakomaan di liwat taku ya madinol takun mundasal ke Apu Dios 22ya am-in nan ibaga takuh pundasalan takun hiya ya idat na te un-unudon takun am-in nan tuguna ya aton taku nadan pun-amlongana. 23Hay tuguna an pinhod nan un-unudon taku, ya mangulug takun nah Imbabalenan hi Jesu Kristo ya munhimpopohhodan takun am-in. Takon di hi Kristo ya hituwe damdamay intuguna ke ditaku. 24Am-in nadan mangun-unud nah tugun Apu Dios ya makihin-am-a dan hiya. Hay panginilaan takuh kawadan Apu Dios ke ditaku ya hanan Espiritunan impaali nan ditaku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\