O purvo Juan 4

1Dakayun kaibaiba, adi na-ala on eyu kinulug di kumpulnan tagun kananay waday Espiritun Apu Dios ke hiya. Tibon yu ni-an ta inilaon yu hin makulug an nalpuh Espiritun Apu Dios hidiyen ituttudu na weno ugge, te dakol da nan immeh kabobboblen e tumanuttuduh adi makulug. Kanan day profetas da, mu bokon da kaya. 2Hay panginilaan hin makulug an nan Espiritun Apu Dios di kalpuwan nadan eda ituttudu ya hay pangabulutan da ya hay pangituttuduwan da an hi Jesus di tinuddun Apu Dios an Kristo an mangipaptok hi tagu ya hiya ya numbalin hi tagu, hidiyey mituttudun malpuh Espiritun Apu Dios. 3Mu bokon ke athidiy ituttudu da mipanggep ke Jesus ya maid kayay Espiritun Apu Dios ke dida. Ya hidiyen adida pangabulutan ke Jesus ya miingngon nah pangi-en nan Buhul Jesus an dingngol yun ahi umali. Hay kakulugana ya nan ahi maat hi aliyana ya nilappu mo te deyan takon di ad uwani ya kahingon dah Jesus. 4Dakayun imbabalek dida, ditaku ke pe ya tagu ditakun Apu Dios. Inapput taku dadiyen makallangkak an kanan day profetas da, te nalnal-ot nan Espiritun Apu Dios an wadan ditaku mu hi Satanas an niappitan nadan adi mangulug ke Jesus. 5Dadiyen makallangkak an kanan day profetas da ya dida nan adi mangulug ke Jesus. Hay ituttudu da ya mipuun hi punnomnom di adi mangulug, kinali nalakan kulugon nadan ibba dan adi mangulug. 6Mu ditakun mangulug ke Jesus ya tagu ditakun Apu Dios, ta hidiyey gapunan hanadan nanginilan Apu Dios ya diday mangun-unud nah ituttudu taku, ya hanada ken bokon tagun Apu Dios ya kahingon day ituttudu taku. Hituwey pangimatunan nah mituttudun nalpuh Espiritun Apu Dios ya nan mituttudun nalpu nah Buhul Apu Dios an mangitanuttuduh nihalla. 7Kaibaiba, hay maphod ya munhimpopohhodan taku te hi Apu Dios di kalpuwan di pamhod. Kinali am-in nadan waday pamhod dah ibbada ya inila dah Apu Dios ya diday imbabalena. 8Mu hanada ken tagun maid di pamhod dah ibbada ya uggeda inilah Apu Dios te hi Apu Dios ya maid di udum hi wadan hiya hin bokon hay pamhod ya abu. 9Ya hay nangipatib-an Apu Dios hi naminhod nan ditaku ya intud-ak na nan binugtung an Imbabalena tuh luta ta waday innun takun mitagun hiya ta nangamung. 10Athituy nahamad an pamhod. Hay kitib-an di nahamad an pamhod ya bokon hay naminhod takun Apu Dios, mu hay pamhod nan ditaku. Hay nangipatib-anan tuwen pamhod nan ditaku ya hay nangitud-akana nah Imbabalena ot ikatenay kapakomaan di liwat taku. 11Kaibaiba, deket athinay kahamad di paminhod Apu Dios ke ditaku ya mahapul an munhimpopohhodan taku damdama. 12Maid di e nanibon Apu Dios, mu deket munhimpopohhodan taku ya hidiyey kitib-anan wadah Apu Dios ke ditaku ya umannung mo nan pinhod nan maat ke ditaku te nan ongal an naminhod nan ditaku. 13Hay nangipaaliyan Apu Dios nah Espritunan ditakuy panginilaan taku an wadah Apu Dios ke ditaku ya athidi bon wada takun hiya. 14Ya dakamin nanibon Jesus ya inila min makulug an hiya nan Imbabalen Apu Dios an intud-ak nan mangibaliw ke ditakun tatagu, kinali madinol kamin mangalikalih ibba mih tagu. 15Ya nan tagun mangabulut an hi Jesus ya Imbabalen Apu Dios ya wada ke hiyah Apu Dios ya athidi bon hiya an wada ke Apu Dios. 16Ta hidiye nan madinol taku te inila takun ongal di pamhod Apu Dios ke ditaku. Hi Apu Dios ya maid di udum hi wadah nomnom na hin bokon hay pamhod. Nan tagun waday pamhod nan Apu Dios ya wada damdamay pamhod nah ibba nan tagu ya wada ke hiyah Apu Dios ya athidi bon hiya an wada ke Apu Dios. 17Deket nahamad di pamhod takun Apu Dios ya mipatiboh aton taku, ta hidiye nan adi taku tumakut hantuh ahi taku kahumalyaan hi ohan algo te nan at-atton taku ya miunnud hi inat Kristo. 18Hay tagun nahamad di pamhod nan Apu Dios ya adi tumakut ke hiya. Mu nan tagun tumakut te hay ahina kahumalyaan ya makudang di pamhod nan Apu Dios te hay nahamad an pamhod di mangaan hi takut. Mawaday takut hin inilan waday kakastiguwan. 19Man-uket waday pamhod taku ya gapu te hi Apu Dios di namangulun naminhod ke ditaku. 20Hay tagun kananay pinhod nah Apu Dios, mu hingitanay ibbanan tagu ya munlangkak te deket adina pinhod di ibbanan tagu an tibotibo na ya immam-ana mo ahan ke Apu Dios an adi matibo. 21Hituwey intugun Kristo ke ditaku an un-unudon taku. Kananay "Deket pinhod muh Apu Dios ya mahapul an pohdom damdamay ibbam an tagu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\