O purvo Juan 5

1Am-in nadan mangulug an hi Jesus ya tinuddun Apu Dios an mangipaptok hi tagu ya diday imbabalen Apu Dios. Ya nan naminhod ke Ama takun hi Apu Dios ya pohdona damdama nadan imbabalen Apu Dios. 2Te deket pohdon takuh Apu Dios ya un-unudon takuy tuguna ya kon bokon mo hanadan imbabale nay pohdon taku damdama? 3Te deket pohdon takuh Apu Dios ya un-unudon taku mo nadan tuguna. Datuwen tuguna ya adi naligat an un-unudon 4te am-in takun imbabalena ya waday kabaelan takun mangapput am-in nadah adi maphod tuh luta gapuh pangulug takun Jesus. 5Ta hidiye nan ammuna nadan mangulug an hi Jesus ya Imbabalen Apu Dios di mangapput. 6Handih inaliyan Jesu Kristo tuh luta ya waday tulun pangitib-an an hiya ya Imbabalen Apu Dios. Hay namangulun nipatib-ana ya hay numpabonyaganan Juan, nipatibo bo handih natayanah krus ta mapakomaan di liwat taku. Hanan mikatlun kitib-anan makulug hituwe ya nan Espiritun Apu Dios te hiya ya makulug am-in di ipainila na. Nun-uunnud datuwen tulu an mangipainilan ditaku an hi Jesus ya Imbabalen Apu Dios. 9Deket kulugon takuy kalin di tatagu mipanggep hi inila da ya namam-a ot mon kulugon taku nan kalin Apu Dios an ihadak na an hi Jesus ya Imbabalena te hi Apu Dios ya maid di mibahhoh kalina. 10Am-in da nadan mangulug nah Imbabalen Apu Dios ya ongal di dinol dan hi Jesus ya makulug an Imbabalen Apu Dios. Mu hanada ken adi mangulug nah kinalin Apu Dios mipanggep nah Imbabalenan hi Jesus ya punlangkakon dah Apu Dios te adida kulugon hidiyen kinalina. 11Ya hay kinalin Apu Dios ya hituwe; indatan ditakuh biyag an maid di poppog na ya hituwen biyag ya malpun Jesu Kristo an Imbabalena. 12Kinali am-in nadan mangulug nah Imbabalen Apu Dios ya wada ke didah diyen biyag an maid di poppog na. Mu hanada ken adi mangulug nah Imbabalena ya maid hidiyen biyag ke dida. 13Hituwe ya intudok ku ta dakayun mangulug nah Imbabalen Apu Dios ya inilaon yu an waday biyag yun maid di poppog na. 14Waday dinol taku an mundasal ke Apu Dios ta am-in nan ibaga takun hiya ya idat na hin miunnud nah pinhod na. 15Deket madinol takun donglonay dasal taku ya inila taku an idat nay nganneh diyen ibaga takun hiya. 16Am-in di gaga-ihon aton ya liwat. Mu waday liwat an madam-ot ya waday liwat an adi. Deket waday tibon yuh ibba yun mangat hi punliwatan, mu hidiyen liwat ya adi madam-ot ya idasalan yu ta paphodon Apu Dios ya pakomaanah diyen liwat na ta mitagun hiya. Adik kanan di eyu idasalan hanadan nahalman di liwat da te maid di hilbina, te hidiye ken liwat an nguddanon dan kahingon hi Jesus ya adi pakomaan Apu Dios. 18Mu inila taku an hanadan imbabalen Apu Dios ya adida pangngapangngayon an mangat hi gaga-iho te wadah Jesu Kriston Imbabalen Apu Dios an mangipaptok ke dida ta maid di aton Satanas an manadag ke dida. 19Inila taku an ditakun mangulug ya tatagu ditakun Apu Dios, mu am-in nadan adi mangulug ya hi Satanas an gaga-ihoy ap-apuda. 20Inila taku an immali nan Imbabalen Apu Dios ot ipainila na ke ditakuh Amana an hiyay makulug an Apu Dios. Ya gapu te mangulug taku ketuwen Imbabalena an hi Jesu Kristo ya nihayyup taku mon hiya. Hiyay makulug an Dios an mangidat hi biyag an maid di poppog na. 21Dakayun imbabalek, tibon yu ta adiyu dayawon di adi makulug an Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\