O purvo Pedro 1

1Hituwen tudok ya nalpun ha-on an hi Pedro an ohan natuddun apostoles Jesu Kristo. Muntudokak ke dakayun mangulug an timmayan hi bobleyu ot miwahit kayuh kabobbobleh nad Pontus, ad Galatia, ad Capadocia, ad Asia, ya ad Bitinia. 2Dakayuy pinilin Ama takun hi Apu Dios an tataguna te ninomnom na tuwali handih pinghana an ditakuy pumbalinon nan Espirituna an tatagun mangun-unud ke Jesu Kristo ta gapuh natayana ya pakomaan Apu Dios di liwat taku. Hana ot ta hi Apu Dios ya nanongnan ongal di hayudut nan dakayu ya palinggopon dakayu. 3Madayaw hi Apu Dios an hi Aman Apu takun hi Jesu Kristo te hiya ya ongal di homok nan ditaku te gapuh nunmahuwanan Jesu Kristo handih natayana ya waday balun biyag taku. Ta hidiye nan ongal di namnama takun ahi makiha-ad ke hiya ta nangamung. 4Ya waday ih-ih-od nan ditaku an hidiye ya munnananong te adi mapa-i ya adi matalak weno malumman. 5Ya gapuh kandamana ya ipaptok ditaku te hay pangulug takun Jesus ingganay ipaannung na nan nibaliwan taku hantuh kapoppogan di luta. 6Kinali mun-am-amlong taku takon di dakol di holholtapon takud uwani tuh luta. 7Te datuwen punligligatan takuy kapatnaan di pangulug taku hin nahamad weno adi. Takon nan balituk an mabalin an mapa-i ya kah-in di ayugon ta mamahmay kinabalituk na. Ot immam-ana mon mahapul an mapatnaan di pangulug taku an nabalbalol mu hay balituk an mahapul an mapatnaan. Ta deket makulug an nahamad di pangulug taku ya ditakuy madayaw ya matbal hantuh pumbangngadan Jesu Kristo. 8Takon di uggeyu tiniboh Jesus ya kapyanan ongal di pamhod yu ya dinol yun hiya, kinali ongal di amlong yun maid di kiingngohana. 9Hay gapun diyen amlong yu ya hay nibaliwan yu an hidiyey ginun-ud yuh nangulugan yu. 10Hituwen nibaliwan taku gapuh hayudut Apu Dios ya impaabig na handidah profetas na dih done. Mu uggeda nakaawwatan di ine-ena ot adaadalon day mipanggep ketuwe. 11Pinhod dan inilaon hin kakon-ana ya hin nganney innunan maat hidiyen kibaliwan te nan Espiritun Kristo an wadan dida ya impainilanan diday ahi punholholtapan Kristo ya hay ahina kidayawan. 12Mu impainilan Apu Dios ke datuwen profetas an bokon kediyen tiempo day umannungana. Ot deyan ad uwanin tiempo takuy nangipaannungana. Hidiyen inabiabig dan kiphodan taku ya dadiyey impainilan nadan nangitanuttuduh kalin Apu Dios ke dakayu. Ya hay bimmaddang ke didan immalin e nuntuttudun dakayu ya nan Espiritun Apu Dios an nalpuh langit. Takon hanadan anghel ya ihik da damdaman inilaon di mipanggep ketuwe. 13Ta hidiye nan mundadaan taku ya halipat-an taku ta hay maphod di aton taku ya mundinol taku nah ongal an hayudut Apu Dios ke ditaku hantuh ahi bo aliyan Jesu Kristo. 14Tedeyan ditaku ya nibilang taku mon imbabalen Apu Dios ya mahapul an hiya moy un-unudon taku, bokon nan pangi-e taku handih ugge taku nanginilaan ke hiya. 15Mahapul an maphod taku te hi Apu Dios an nangibilang ke ditakun imbabalena ya makaphod 16te kanana nah impitudok nay "Mahapul an ip-iphod yuy pangi-e yu ta umat kayun ha-on an maid di liwat na." 17Ya nomnomon yu an nan kanan yun hi Amayu nah pundasalan yu ya nun-iingngoy punhumalyanan am-in hi tagu. Mahmahanan am-in di at-atton taku, kinali mipalpud uwanin matagu taku tuh luta ya mahapul an iphod takuy pangi-e taku an tumakut takun mangat hanah adina pinhod. 18Te inila yu an bokon nadan mauma an umat hi pihhu weno balituk di namoklah kakastiguwan taku gapu nah gaga-ihon pangi-e an binoltan taku handidah aammod taku, 19mu hay biyag Kristoy namoklah liwat taku te nan dalana ya timmanodtod. Hiya ya mialig nah maphod an karnero an oggan iappit handidan aammod taku ke Apu Dios. 20Ninomnom tuwalin Apu Dios an hi Jesus di mangikateh liwat taku handi uggena lintu hantudan wadad uwani. Mu uggena impaannung hituwe ingganad uwanin tuwen madatngan di kapoppogan di luta. 21Gapuh inat Jesus ya waday pangulug yu ya dinol yun Apu Dios an nunmahu ke hiya handih natayana ot mumbangngad hi langit an kidayawana. Kinali ad uwani ya hi Apu Dios ya abuy kulugon ya pangidinolan takuh pakitaguwan takun munnananong. 22Ot gapuh pangun-unudan yuh tuttudun Apu Dios ya maphod moy pangi-eyu, ta hidiye nan nahamad moy punhimpopohhodan yu ya mahapul an punnanongon yuh diye. 23Wada moy balun biyag taku te handih nangulugan taku nah makandama ya munnananong an kalin Apu Dios ya nipidwa takun niimbabale an hay nangiimbabalen ditaku ya hi Apu Dios an adi mate. 24Hidiyen kinalik an kanak di munnananong di kalin Apu Dios ya makulug te kanana nah impitudok nay "Am-in di tagu ya umat da nah holok an makleng hin mate. Am-in nan kidayawan di tagu ya umat hi habung di holok an deket nakleng ya mag-a. 25Mu hay kalin Apu taku ya munnananong ta inggana." Ya hituwen kalin Apu taku mipanggep hi pamhod nan ditaku ya nituttudu ke dakayu handi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\