O purvo Pedro 2

1Tedeyan wadan dakayu nan balun biyag ya mahapul an itikod yun mangat hi gaga-iho. Adi kayu munlangkak, adiyu kahinkulkuluggon, adi kayu maka-amo ya adi kayu makammadngol. 2Hapulon takuy kalin Apu Dios an umat nah ka-itungon golang an hay inumonay hapulona ta mihamad di pangulug yun Jesus an mangibaliw ke ditaku. 3Athidiy aton yu tedeyan ininila taku mo nan ongal an naminhod Apu Dios ke ditaku. 4Punnanongon takuy pundinol takun Jesu Kristo an kalpuwan di biyag an munnananong, takon di ugge inabulut di udum an tatagu, te hiya ya umat nah batun pangipataddogan hi bale an binalon nadan mangapyah bale, mu hiyay pinilin Apu Dios an makahhapul. 5Ya ditakun wada moy balun biyag na ya iabulut takuy adol taku ta ditakuy kay batun makapyah balen Apu Dios. Pinili ditakun padina an mangi-at hi pinhod na an dadiye nadan maphod an aton taku an mialig nadah miappit ke hiya an abulutona gapu ke Jesu Kristo. 6Wada nan nitudok an kalin Apu Dios an kananay "Waday tuduwok ad Zion an batun makakkaphod an pangipataddogan hi bale. Ya hanadan mangidinol ke hiya ya adida muntutuyuh nundinolan dan hiya." 7Ta hidiye nan ditakun mangidinol ke hiya ya ongal di kiatanan ditaku. Mu hanadan adi mangulug ya diday nialigan nan impitudok Apu Dios an kananay "Hanadan mangapyah bale ya binalo da nan batun hidiye mah udot di makakkaphod an pangipataddogan hi bale." 8Ya hay bo ohah impitudok Apu Dios ya kananay "Hituwen batuy kihupdugan di tatagu." Dadiyen tatagun mihupdug ya diday ugge nangun-unud nah kalin Apu Dios, ta hidiye nan makastigu da an hidiye tuwaliy maat ke dida. 9Mu ditakun mangulug ya pinili ditakun Apu Dios an tataguna ya kay taku niohhan bimmoble te ohay un-unudon taku. Ya ditakuy umat hanadah padin pungngunuwona. Ya ditaku boy pinili nan mangipainila nah maphod an inat nan ditaku. Handi ya kay taku wadah tapol te ugge taku inilah Apu Dios, mu ad uwani ya pinat-alan ditakun hiya. 10Handi bo ya ugge taku nibilang an tatagun Apu Dios ya ugge taku inilay mipanggep nah homok na. Mu ad uwani ya nibilang takun tataguna ot gibokon takuh diyen homok na. 11Dakayun kaibaiba, nomnomon taku an kay taku bihita ya abu tuh luta te hi langit tuwaliy kiha-adan taku. Ta hidiye nan bokon hanadan gaga-iho an pun-an-anlaan di adol takuy gagamgaman taku tuh luta te hidiyey manadag hi pangulug taku. 12Hay maphod di ipatibo taku hanadah adi mangulug ta takon di pihulon ditaku ya loktat ta inilaon da an nan kaphod taku ya nalpun Apu Dios ta dayawon da hantuh pangipatib-anah kandamana. 13Gapuh pamhod takun Apu Dios ya un-unudon taku nadan aap-apun di gubilnu taku umat hi presidente an katagtag-ayan an ap-apun di boble. 14Ya un-unudon taku bo nadan aap-apu an tinuddunan mangastigu hanadah nabahulan ya mambal hanadah mangun-unud hi linteg. 15Te hay pinhod Apu Dios ya hay maphod di aton taku ta matikod nan kumpulnan kalin nadan tatagun na-ala on kinali day pinhod da. 16Man-u te libli takun mangat hi pinhod taku, mu bokon hidiyey pangigadulan an mangat hi gaga-iho te ditakun nibilang an muttatyun Apu Dios ya mahapul an hay maphod di aton taku. 17Lispituhon takuy ibba takun tagu ya ipatibo takuy pamhod taku hanadah ibba takun mangulug. Ya tumakut takun mangat hanadah adi pinhod Apu Dios. Ya lispituwon takuy ap-apu tuh boble taku. 18Dakayun muttatyu ya mahapul an un-unudon yu ya lispituwon yuy apu yu. Bokon ya abu nan maule weno nan maphod di pangat nan dakayuy un-unudon yu, mu takon nadan mabungot an apuyu. 19Te hay tagun munholholtap te hay ad-adin nakapyan hiya, mu inippol na te hay pangun-unudanan Apu Dios ya hiyay matbal. 20Mu deket waday bahul yu ta hidiyey gapunah pangipaholholtapan dan dakayu ya maid di kidayawan yu takon di ip-ippol yuh diye. Mu deket maid di bahul yu ya na-ala on impaholholtap dakayu ya tobalon dakayun Apu Dios hi pangippolan yu. 21Te hay pinhod Apu Dios ke ditaku ya ippol takuy punholholtapan takud uwani. Takon hi Kristo ya nunholholtap gapun ditaku, kinali hiyay pangiun-unudan taku. 22Hiya ya maid di bahul na ya maid di ena nunlangkakan yaden nunholholtap. 23Takon di impanadngolan da ya uggena hinumang hi gaga-iho. Ya takon di namahig di nangipaholholtapan dan hiya ya uggena imbalo, mu indinol nan am-in nan ma-ma-at ke hiya ke Apu Dios an maandong di punhumalyana. 24Ingkaten Jesus nah krus di liwat taku ta itikod takun munliwat ta hay maphod di aton taku. Ya gapuh natayana ya nibaliw taku. 25Handi ya umat taku hanadah karneron natalak, mu ad uwani ya nibangngad taku mo ke Jesus te hiya tuwaliy mangipaptok ke ditaku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\