O purvo Pedro 3

1Dakayun binabai an nungkalahin ya mahapul an iunnud yun am-in hi pinhod di inayan yu te lebbeng nan hay lalakiy maunud. Athituy aton yu ta deket wadan dakayuy adi mangulug di ahawana ya takon di adiyu idutin dida ya loktat kaya ot mangulug da 2te tibon dan niptok di at-atton yu hi pangun-unud yu ke Apu Dios. 3Adi halman an ipohopohod di pamulwati ya hay buuk weno tayutayunan di adol hi gamgam te bokon hay kaphod di ang-ang di kitib-an di kaphod di tagu. 4Hay nakaballol ke Apu Dios ya nan maphod an pangi-e an adi malumman, umat hi ule ya pumpakumbabaan. 5Athidiy pangi-en handidan binabain makangngun-unud ya mangidinol ke Apu Dios dih done. Datuwen binabai ya impaka-un-unud day pinhod di inayan da, 6umat ke Sara an inun-unud nah Abraham an inayana. Hiya ya ibilang nah Abraham an ap-apuna. Dakayu ya mibilang kayun imbabalena hin aton yuy maphod. Deket athidiy aton yu ya maid di kaguwan yu hi e pamoh-olan di inayan yun dakayu. 7Dakayu ke damdaman linalakin nungkalahin ya mahapul an ipaptok yuy inayan yu te dida ya nakapuy da mu ditaku. Ya maphod di ulayan yu dida te inila yu an nun-ingngoy hayudut Apu Dios ke dakayun himbale te takon dida ya idatan Apu Dios didah biyag dan maid di poppog na, bokon ya abu ditakun linalaki. Deket athituy aton yu ya donglon Apu Dios di dasal yu. 8Ya hay bo kalyok ke dakayun am-in an mangulug ya maphod di mun-uunnud di nomnom taku an munhinhohmok taku, munhimpopohhodan takun kay umat hi hintutulang, munhin-uullayan taku ya ipababa takuy adol taku. 9Ya kal-ina ket waday adi maphod an inat di ibbayun dakayu ya bokon hay pangibalowan yuy nonomnomon yu. Weno deket pinadngolan dakayu ya adiyu ibalo ta padngolan yu damdama, mu aton yu ot ya abuy maphod ke dida. Te handih pinili dakayun Apu Dios ya kalyonay idat nay maphod ke dakayu, kinali mahapul damdaman ipatibo yuy maphod hi ibbayu. 10Te nan nitudok an kalin Apu Dios ya kananay "Nan tagun pinhod nan maphod di nitaguwan na ya mahapul an adina kalkalyon di adi maphod weno langkak. 11Mahapul an iwalong nay gaga-iho ta hay maphod di atona. Ya mahapul an hay punlinggopan di nanongnan gamgamana. 12Te hi Apu Dios ya ipaptok na nadan maphod di pangi-eda ya umamlong an mangngol hi dasal da, mu hanadah mangat hi gaga-iho ya namahig di boh-ol nan dida." 13Kon dahdiy mangat hi gaga-iho ke dakayu hin maphod di aton yu? 14Mu hin kananat munholholtap kayu hi pangatan yuh maphod ya umamlong kayu! Adi kayu tumakut ya adi kayu madanagan. 15Madinol taku ot ya abun Kristo an Apu taku ta hiyay un-unudon taku. Ya deket wadaday tatagun munmahma hi mipanggep hi pangidinolan taku ke hiya ya mahapul an nidadaan takun manumang ke dida. 16Mu ipatibo takuy ule ya lispitu taku hi panumangan takun dida. Ipatibo yuy kaphod di nomnom yu nah maphod an aton yu ta bumain nadan mamihupihul ke dakayu gapuh pangulugan yun Kristo. 17Kudukdul nay munholholtap ta gapuh pangatan hi maphod hin hidiyey pinhod Apu Dios mu nan eta munholholtap gapuh pangatan hi gaga-iho. 18Athidi ke Jesu Kristo an takon di maid di liwat na ya ingkatenay kapakomaan di liwat taku. Hidiyen naminghan an natayanay namoklah liwat taku ta mihayyup takun Apu Dios. Hiya ya nate, mu namahuwan. 19Mu handih natayana an ugge ni-an namahuwan ya immey linnawana hi kad-an nadan nikalabut an linnawan nadan nate dih done ot ena tuttuduwan dida. 20Dadiye nadan linnawan handidan tatagun ugge nangulug ke Apu Dios handih katagun Noah. Namahig di anus Apu Dios an nunhoho-od hi pangulugan da handih pangpangngapyaan Noah nah bapor, mu uggeda nangulug. Kinali nungkalting da handih nalbongan tun luta ot abuna nadan walun tatagun hinumgop nah bapor an nihwang. 21Hituwen nihwangan day kialigan nan pumpabonyagan taku. Te hay pumpabonyagan ya bokon hay kaulahan di lugit di adol, mu hidiyey kipainilaan di namakomaan Apu Dios hi liwat taku mipuun nah kinali taku handih nabonyagan taku an hiyay un-unudon taku. Makulug an mibaliw taku gapuh namahuwan Jesu Kristo hi natayana. 22Ot ad uwani ya dehdi moh Jesus hi langit an inumbun nah winawwan Apu Dios an mun-ap-apu. Ta takon nadan anghel ya am-in nadan wadah din makandama ya hiyay un-unudon da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\