O purvo Pedro 3:1

1Dakayun binabai an nungkalahin ya mahapul an iunnud yun am-in hi pinhod di inayan yu te lebbeng nan hay lalakiy maunud. Athituy aton yu ta deket wadan dakayuy adi mangulug di ahawana ya takon di adiyu idutin dida ya loktat kaya ot mangulug da

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More