O purvo Pedro 3:22

22Ot ad uwani ya dehdi moh Jesus hi langit an inumbun nah winawwan Apu Dios an mun-ap-apu. Ta takon nadan anghel ya am-in nadan wadah din makandama ya hiyay un-unudon da.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More