O purvo Pedro 3:6

6umat ke Sara an inun-unud nah Abraham an inayana. Hiya ya ibilang nah Abraham an ap-apuna. Dakayu ya mibilang kayun imbabalena hin aton yuy maphod. Deket athidiy aton yu ya maid di kaguwan yu hi e pamoh-olan di inayan yun dakayu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More