O purvo Pedro 3:8

8Ya hay bo kalyok ke dakayun am-in an mangulug ya maphod di mun-uunnud di nomnom taku an munhinhohmok taku, munhimpopohhodan takun kay umat hi hintutulang, munhin-uullayan taku ya ipababa takuy adol taku.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More