O purvo Pedro 5

1Dakayun kapaddung kun mangipangpanguluh mangulug, donglon yu anhan tun itugun kun dakayu. Ha-oy ya tinibotibok di nunholholtapan Kristo ya makilak-amak hi kidayawana hantuh pumbangngadana. 2Hay pinhod ku ya ipaptok yu anhan nadan mangulug an indinol Apu Dios ke dakayu. Maphod di umamlong kayun mangipaptok ke dida an bokon nan ekayu mapilpilitan ya bokon hay boklaon yuy gagamgaman yu, mu malpu tuwalih puhu yuy pangipaptokan yu ke dida te hituwey pinhod Apu Dios. 3Hay aton takun mangipangpangulu hanadah nidinol ke ditaku ya adi taku ipapilit ke diday pinhod takun aton da, mu hay maphod ya nan at-atton takuy pangiun-unudan da. 4Ta hantuh pangaliyan nan katagtag-ayan an mumpaptok hi tagu an hi Jesu Kristo ya ahi taku dawaton nan idat na an kidayawan takun hiya ta inggana. 5Dakayu bon mumpangat-agu, un-unudon yu nadan pangpanguluwan yu. Ya am-in kayu ya maphod di mumpakumbaba kayu te nitudok nah kalin Apu Dios an kananay "Iboboh-ol Apu Dios nadan mumpadayaw, mu baddangana nadan mumpakumbaba." 6Ta hidiye nan mumpakumbaba taku ke Apu Dios ta udum hi algo ya ipadayaw ditakun hiya. 7Am-in nan pundanagan yu ya idinol yun hiya ta hiyay nangamung te hiyay mangipaptok ke ditaku. 8Halipat-an yu ta hay maphod di aton yu te hi Satanas an buhul taku ya manamahamak hi dadagona, umat nah layon an manamahamak hi patayona ta kanona. 9Kinali ihamad takuy pangulug taku ta damanan hanggaon takuh Satanas. Te inila yu an takon nadan ibba takun mangulug hi kabobboble ya paligligaton damdaman Satanas dida. 10Mu hi kagibbuwan tun nakatang an punligligatan taku ya paphodon ditakun Apu Dios ya ihamad nay pangulug taku ya ipal-ot ditaku te ongal di hayudut nan ditaku. Hiyay namili ke ditakun milak-am nah kidayawana an maid di poppogna te hay nangulugan takun Kristo. 11Hay maphod ya hi Apu Dios an maid di kiingngohan di kandamanay nanongnan dayawon taku ta inggana. Amen. 12Hituwen antikken tudok kun dakayu ya impitudok kun Silas an ohan ibilang kun napateg an tulang taku. Nuntudokak ke dakayu te pinhod kun tumulid kayun mangun-unud ke Jesu Kristo ya ipainilak ke dakayuy makulug an ine-en di hayudut Apu Dios ta hidiyey punnanongon takun pundinolan. 13Am-in hantudan ibba takun mangulug hitud Babilon an pinilin Apu Dios an umat ke dakayu ya kanan day nonomnomon dakayu. Ya athidi damdama ke Marcos an ibilang kun imbabalek an kananay nonomnomon dakayu. 14Ya maphod di deket nundadammu kayun mangulug ya ipatibo yuy punhimpopohhodan yu. Hana ot ta malinggop kayun am-in an mangulug ke Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\