O purvo Pedro 5:13

13Am-in hantudan ibba takun mangulug hitud Babilon an pinilin Apu Dios an umat ke dakayu ya kanan day nonomnomon dakayu. Ya athidi damdama ke Marcos an ibilang kun imbabalek an kananay nonomnomon dakayu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More