O purvo Pedro 5:5

5Dakayu bon mumpangat-agu, un-unudon yu nadan pangpanguluwan yu. Ya am-in kayu ya maphod di mumpakumbaba kayu te nitudok nah kalin Apu Dios an kananay "Iboboh-ol Apu Dios nadan mumpadayaw, mu baddangana nadan mumpakumbaba."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More