O purvo Tesalonicenses 1

1Hituwen tudok ya nalpun dakami an hi Pablo, hi Silas ya hi Timothy. Hituwe ya tudok min dakayun iTesalonika an mangulug ke Apu Dios an hi Ama taku ya hi Jesu Kristo an Apu taku. Hana ot ta hayudutan dakayu ya palinggopon dakayun Apu Dios. 2Am-in nah pundasalan min Apu Dios ya pakidadasal dakayu ya mumpasalamat kami ke hiya mipanggep ke dakayu. 3Te deket mundasal kami ke Ama takun hi Apu Dios ya nonomnomon mi nan maphod an at-atton yu gapuh pangulug yu, hay hinlu yun mangiat hi impangunun Apu taku gapuh ongal an pamhod yu ya nan ongal an dinol yuh punbangngadan Apu takun hi Jesu Kristo. 4Dakayun kaibaiba an pakappinhod Apu Dios, inila mi an pinili dakayun hiya an pumbalinonan tataguna 5te handih nangipainilaan min dakayu nah tuttudun Jesu Kristo ya ininnila yu an hituwe ya bokon tuttudun di tagu ya abu. Mu gapuh baddang di Espiritun Apu Dios ke dakami ya nangulug kayu. Kinali kediye ya ongal di dinol mi kediyen intuttudu mi. Ya inila yun handih wada kamih na ya hay kiphodan yuy nonomnomon mi. 6Maphod ta in-un-unud yun dakami ya hi Apu takun hi Jesu Kristo ta takon di nahalman di nunholholtapan yu ya inabulut yu nan intuttudu mi ot umamlong kayu te impaamlong dakayu nah Espiritun Apu Dios. 7Ot dakayuy pangiun-unudan nadan mangulug hinah probinsiad Macedonia ya hanadah udum an bobled Greece. 8Gapuh pangulug yu ya nundingngol di kalin Apu Dios ad Macedonia ya ad Greece. Bokon ya abuh diy nadngolan di pangulug yu te takon hanadah udum an boble ya nundingngol. Kinali adi mahapul an emi kalkalyon di mipanggep ke dakayu. 9Hanadan tatagu ke dadiyen bobley mangalkalin dakami mipanggep hi apngayu handih nangaliyan mihna ya hay nangiwalongan yun mundayaw hi nalgom an dios ot nan makulug an makandaman Dios di daydayawon yu mo. 10Ya iit-ok da bo an hanadhad-on yu kanuy kibangngadan nan Imbabalen Apu Dios an hi Jesu Kristo an malpuh langit. Hiya ya minahuwan Apu Dios handih natayana ta ibaliw ditaku nah nahalman an bungot Apu Dios hanadah nungkaliwat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\