O purvo Tesalonicenses 2

1Kaibaiba, inila yun waday hilbin di immaliyan mih na. 2Nahalman di inat dan dakami ad Philippi an pinalohalohanan ya pinanadngolan dakami, mu maphod ta impakodhol Apu Dios di nomnom mi ta waday tulid min immalih nan e nuntuttuduh mipanggep ke Jesu Kristo takon di dakol day mamihul ke dakami. 3Hay nuntuttuduwan min dakayu ot ahi kayu maawis an mangulug ya ugge nipuun hi ad-adin punnomnom te ugge dakayu hinaul weno tinalam. 4Mu timbal Apu Dios di pangi-emi, kinali am-in di kalkalyon mi ya dadiye nan indinol na ke dakamin e ituttudu mipanggep hi inat Jesu Kristo an kiphodan taku. Bokon hay e pitpitbal hi tataguy gagamgaman mi, mu pinhod min ipaamlong hi Apu Dios an nanginilah nomnom di tagu. 5Ya inila yun uggemi in-ummat hanadah udum an muntuttudu an humahhaul da, te dakami ya ugge dakayu inhapitan te bokon hay maala min dakayuy ginamgaman mi. Hi Apu Dios ya inila nan makulug hituwe. 6Inilayu bo an ugge kami numpadayaw hi tatagu, takon di dakayu weno dahdi, 7takon di lebbeng nan midayaw kami gapuh kinaapostoles min Kristo. Inilayu an inulayan dakayu, umat hi ulen di ina hi imbabalena 8te impakappinhod dakayun dakami, kinali ongal di anla min nuntuttudun dakayu mipanggep ke Jesu Kristo. Oha bo ya nidadaan kamin mate hin hidiyey mahapul hi kiphodan yu. 9Ya inilayu bon kaibaiba an handih nuntuttuduwan min dakayu ya inhapot min nungngunuh hilong ya mapat-al ta dakami pey mamoklah mahapul mi nah puntuttuduwan min dakayu ta adi kami pitpittanud ke dakayu. 10Dakayu ya hi Apu Dios di mangi-uh-u an maphod di in-innat mi. Inilayu an maid di numbahulan min dakayun mangulug ya maid di inat mih humlun hi pamihulan yun dakami. 11Inilayu an hay nanuttudu min dakayu ya umat hi pangat di ammod hi imbabalena. 12Impal-ot miy nomnom yu ya kinalkaliyan dakayu ot ugge kayu nadismaya. Bokon ya abuh diye te kinali min dakayun mahapul an hay pumbibiyag yu ya miunnud nah pinhod Apu Dios an nangayag ke ditaku nah pun-ap-apuwana ta makidayaw takun hiya. 13Ya mumpasalamat kami ta nangamung ke Apu Dios te handih nangituttuduwan mih kalina ke dakayu ya bokon dakamiy ninomnom yun nalpuwana, mu inabulut yun makulug an hidiye ya kalin Apu Dios an mamaddang ke ditakun mangulug. 14Kaibaiba, umat kayu hanadah tatagun Apu Dios an mangulug ke Jesu Kristo ad Judea an hinolholtap yuy inainat nadan kaboblayan yu te athidi damdaman dida an hinolholtap day inainat nadan ibba dan Judyu. 15Dadiyen Judyuy namatepate handidah profetas ya dida boy namate ke Apu Jesu Kristo. Ya ad uwani bo ya namahig an punholholtapon dakami. Dida ke ya ipabobboh-ol dah Apu Dios ya ngohayon dan am-in di tatagu. 16Ya takon nan emi puntuttuduwan hanadah bokon Judyu ta mibaliw da ya aton dan am-in di kabaelan da an mangipatikod ke dakami. Ta hidiye nan nahalman mo ahan di liwat da ot ad uwani ya namahig di boh-ol Apu Dios ke dida. 17Kaibaiba, ugge nabayag di ugge taku nuntitibbowan nipalpun dih nanaynan min dakayu, yaden namahig an nonomnomon dakayu. Inat min am-in di kabaelan min umalih na te uma-aptu kamin manibon dakayu te 18pinhod min abun mibangngad hina, namam-an ha-on an hi Pablo an nadandani on ninomnom kun umalih na, mu nibanahho te gapu ke Satanas. 19Te dakayuy mangipaamlong ke dakami ya dakayuy namnamaon min kay mi gunguna an ahimi ipahhiyah hinangngab Apu Jesu Kristo hantuh pumbangngadana te gapuh nangulugan yu nah intuttudu min kalin Apu Dios. 20Makulug an dakayuy mangipadayaw ya mangipaamlong ke dakami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\