O purvo Tesalonicenses 3

1Indani ya adi kami mo ahan pakaippol hi punnomnom min dakayu ot punhummanganan mi mon da Timothy an hiyay umalin e manibon dakayu ta takon di dakamiy mibatid Athens. Hiyay ohan ibba takun mangulug ya oha bon ibbamin ba-ba-alon Apu Dios an e mangituttudu nah inat Jesu Kristo an kiphodan taku. Intud-ak min bumaddang an mangipal-ot ke dakayu ta mihamhamad di pangulug yu, 3ta takon di nahalman di punholholtapan yu gapuh nangulugan yu ya adi kayu madismaya ta adiyu iwalong di pangulug yu te inilayu an mahapul an ipala-u takun am-in datuwe te hituwe tuwaliy planun Apu Dios ke ditakun mangulug. 4Takon handih wada takun am-in hina ya kinali min dakayu an waday punholholtapan taku gapuh pangulug taku. Ad uwani ya deyan makulug an ma-ma-at. 5Hituwen punholholtapan yuy namam-an mangipadaddanag ke ha-on, kinali itud-ak kuh Timothy ta ena papohdanan hin nganney innun di pangulug yu te kumakkaguwak an kal-ina ya hinaul dakayun Satanas ta maid moy hilbin di nuntanuttuduwan mi. 6Mu maphod ta nibangngad hi Timothy ya mun-am-amlong kami te maphod am-in di indatdatong nan dakami mipanggep hi pangulug yu ya hay punhimpopohhodan yu. Kinalina bon nonomnomon dakami ke dakayu ya umaptu kayu kanun manibon dakami, athidi bon dakami an umaptu kamin manibon dakayu. 7Kinali takon di ongal di ligat mi ya nahalman di punholholtapan mi ya hituwen dingngol min kahamad di pangulug yun iibbay mangipal-ot hi nomnom mi. 8Ta malinggop moy punnomnom mi te hay nahamad an pangulug yu ke Apu taku. 9Adi kami pakaikalih kaongal di pumpasalamatan min Apu Dios gapu ke dakayu ya hay nangipaamlongan yun dakami. 10Kabigabigat ya kahilohilong ya idasadasal min Apu Dios di pumbangngadan mih na ta baddangan dakayu nah pungkudangan yuh pangulug yu. 11Hana ot ta paaliyon dakamih na ke Apu Dios an hi Ama taku ya hi Apu takun hi Jesu Kristo. 12Ya hana ot ta paongngalon Apu takuy punhimpopohhodan yu ya hay pamhod yuh udum an tatagu ta umat hi naminhod min dakayu. 13Ya hay manguddidi ya hana ot ta pakodholon Apu taku an hi Jesu Kristoy nomnom taku ta aton taku nadan pinhod na ta hantuh pumbangngadana an ibbana nadan tataguna ya maid di liwat taku hi hinangngab Apu Dios an hi Ama taku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\