O purvo Tesalonicenses 5

1Kaibaiba, adi mahapul an pakitudok mi hin kakon-anay aliyan Apu taku 2te inilayu an hay aliyanan munhumalya ya umat hi pangihawwangan di mangako nah hilong an maid maptok. 3Ya hay pangi-en di tatagu kediye ya makangngindol da, te hay punnomnom da ya malinggop di biyag da ya maid di gaga-ihoh maat ke dida, mu uggeda inila an hingkakattang ya nadadag dan adi mabalin an mihwang da. Umat nah numbutyug an babai an deket nadatngan di pun-imbabaleyana ya adi mabalin an mihwang hi hakitna. 4Mu dakayu ken iibba an mangulug ya adi tapol di nomnom yu, mu napat-alan te inila yuh tuwen ahi maat. Ta deket hantuh aliyana an umat hi pangihawwangan di mangako nah hilong ya adi kayu mamodwong. 5Te am-in takun mangulug ya pinat-alan ditakun Jesu Kristo ya tatagu ditakun hiya. Kinali adi taku umat hanadah tatagun tapol di nomnom da. 6Ta hidiye nan ditakun mangulug ya mundadaan taku ya ip-iphod takuy pangi-e taku ta adi taku umat hanadah adi mangulug an kay da nahuyop. 7Hay hilong di kahuyopan di tagu ya kediye boy kadaklan di mabutong, ta hanadan kinalik an tagun ugge nundadaan ya kay da kahinnuyop ya kabinnutong. 8Mu ditaku ken napat-alan ya ip-iphod takuy pangi-e taku. Ya mahapul an nan nahamad an pangulug ya punhimpopohhodan takuy kay happiyo taku an punhani takuh gaga-iho. Ya adi taku bo kal-iwan an mundinol nah nibaliwan taku te nan pundinol taku ya kay hidiyey helmet taku. 9Te ugge ditaku pinilin Apu Dios an makastigu, mu pinili ditakun mibaliw gapu ke Apu takun hi Jesu Kristo 10an nangikateh liwat taku ta mabalin an ahi taku milak-am nah biyag an wadan hiya hantuh pumbangngadana tuh luta, takon di matagu taku weno nate taku kediyen tiempo. 11Ta hidiye nan itultuluy yun munhintuttugun ya munhimbabaddang umat nah at-atton yud uwani ta mihamad di pangulug yu. 12Kaibaiba, ibaga mi anhan ke dakayu an lispituhon yu ya un-unudon yu hanadan pinilin Apu takun muntuttudu ya manugun ke dakayu. 13Ya patibo yuy pamhod yu ya punlispitu yun dida te nan ngunuda. Ya maphod di mun-u-unnud kayu ta malinggop di punhintutulangan yu. 14Ibaga mi bon dakayun kaibaiba ta tugunon yu nadan ibbayun makahigga ta mungngunu da. Ya ipakodhol yuy nomnom nadan nahalman di danag da ya baddangan yu nadan makudang di pangulug da ya ulayan yun am-in di tagu. 15Tibon yu bo ta deket waday ad-adin inat di tagu ke dakayu ya bokon hay pangibalowan yuy nonomnomon yu. Mu aton yuy maphod ta nangamung hi ibba yun mangulug ya am-in hi tatagu. 16Hay pinhod Apu Dios ke dakayun mangulug ke Jesu Kristo ya mun-am-amlong kayu ta nangamung, mundasadasal kayu ya mumpasalamat kayun hiya hi am-in nah maat ke dakayu. 19Adiyu ngohayon nan Espiritun Apu Dios 20ya adiyu bo pihulon di impituttudun Apu Dios nadah ibba taku. 21Am-in nan mituttudun dakayu ya nomnomon yu hin maphod weno adita deket maphod ya hidiyey tobalon yu, 22mu deket gaga-iho ya dukugon yu. 23Hana ot ta hi Apu Dios an kalpuwan di linggop ya ipaphod ditaku ta miingngoy pangi-e takuh pangi-ena. Ta am-in di nomnom taku ya aton taku ya miunnud hi pinhod na. Ta maid di liwat taku hantuh pumbangngadan Apu takun hi Jesu Kristo. 24Madinolak an hi Apu Dios an namilin ditaku ya atonan am-in datuwe te adina ibahhoy kinalina. 25Dakayun iiba, idasalan dakami ahan. 26Kalyon yu bo hanadah ibba takun mangulug hinan nonomnomon mi dida. 27Itugun kun dakayu an pinhod Apu taku an bidbidon yuh tuwen tudok hi hinangngab am-in nadan ibba takuh na. 28Ya hana ot ta hayudutan ditakun Apu takun hi Jesu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\