O purvo Timoteo 1

1Hituwen tudok ke he-a Timothy an ibilang kun napateg an imbabalek te hay pangulug ta ya nalpun ha-on an hi Pablo an apostoles Jesu Kristo. Hi Apu Dios an mangibaliw ke ditaku ya hi Jesu Kristo an pangidinolan takuh kibaliwan takuy nanuddun ha-on an mun-apostoles. Hana ot ta nanongnan hayudutan daka, homkon daka ya palinggopon dakan da Ama takun hi Apu Dios ya hi Apu takun hi Jesu Kristo. 3Hay itugun kun he-a ya din kinalik ot ahiyak umed Macedonia an kanak di munnanong kah nad Ephesus ta tugunom hanadan tatagun tumanuttuduh nihalla ta itikod da. 4Ya kalyom hanadah tatagu ta itikod dan umanab-abig hanadah kumpulnan na-na-at dih done ya itikod dan tumanonton hi aammod dan nahlagan da te humlun ot ya abuh punhahannuwan da. Ya maid di ibaddang datuwe nah pangun-unudan hi pinhod Apu Dios te hay bumaddang nah pangun-unudan ya hay pangulug ke Jesus. 5Hay gapunah pangitugunak ketuwe ya munhimpopohhodan taku an malpuh maphod an nomnom, maphod an pangi-e ya nahamad an pangulug takun Jesu Kristo. 6Mu wadaday udum an nangiwalong ketuwen tugun ta hay nalgonalgom an maid di hilbinay kanalkalyon da. 7Pinhod dan diday makalin muntuttuduh Tugun Apu Dios an dinawat din hi Moses, mu takon di dida ya adida maawatan hidiyen itanuttudu da, yaden nahalman an kanan day niptok da. 8Abuluton taku an hituwen Tugun Apu Dios ya maphod ya kiphodan, mu mahapul an nomnomon taku hin dahdiy nangitugunana 9te hituwen Tugun ya bokon hanadan maphod an tataguy nangitugunan Apu Dios te hay ine-en di pumbahulan di ipainilana. Hituwey mitugun hanadah adi mangun-unud hi olden, nadah mangohe, nadah adi mangun-unud ke Apu Dios, nadah mamateh ammod da, nadah pumate, 10nadah ihuyop day bokon da inayan, nadah ihuyop day kaingngo da, lalaki hin lalaki da weno babai hin babai da, nadah mangibtik hi ibbadan tagu ta pumbalinon dah himbut da, nadah makallangkak ya am-in nadah adi mangun-unud nah makulug an mituttudu 11mipanggep ke Apu Dios an kalpuwan di amlong an hidiye nan nidinol ke ha-on an ek ituttudu. 12Ongal di pumpasalamatak ke Apu takun hi Jesu Kristo hi nangidatanah kodhol kun mangiat nah ngununa ya hay nangibilangana ke ha-on an ohan pangidinolana ot piliyonak an ohan pungngunuwona 13takon di gaga-ihoy kinalikalik mipanggep ke hiya handi ya impunholholtap ku ya pinanadngolak nadan mangulug ke hiya. Mu maphod ahan ta himmokak ke Apu Dios te kediye ya uggeyak ni-an nangulug ke Jesus, kinali uggek inilan adi maphod dadiyen inainat ku. 14Mu gapu te mahayudut hi Apu taku ya ongal di homok nan ha-oy ya binaddanganak an mangulug ke hiya ya maminhod hi ibbak an tagu. Datuwe ya mabalin an aton taku gapuh pangulug takun Jesu Kristo. 15Kinali gulat na ya abuluton am-in di tatagu an makulug nan kanan day immalih Jesu Kristo tuh luta an mangibaliw hanadah naliwat ta adi kastiguwon Apu Dios dida. Ya deket nomnomnomok, ya ha-oy di nakahhalman di liwat na. 16Mu takon di nahalman di liwat ku ya himmokak ke Apu Dios, ta mipatiboy ulen Jesu Kristo hanadah naliwat an umat ke ha-on ta pangitib-an di udum an tatagu an takon di nahalman di liwat di ohan tagu, mu mangulug ke hiya ya midatan hi biyag an maid di poppog na. 17Ta hidiye nan dayawon taku ta ingganah Apu Dios an hiya ya abuy makulug an Dios an adi matibo, nana-ud tuwalin maid di lappuna ya poppog na ya mun-ap-apu ta nangamung. Amen. 18Datuwen intugun kun he-a Timothy an imbabalek ya miunnud nah nipainilan atom. Un-unudom datuwe ta apputom di adi maphod. 19Ya punnanongom di pangulug mu ya maphod an punnomnom mu. Te wadaday udum an takon di inilada tuwaliy maphod an un-unudon, ya ingnguddan dan ugge inun-unud ot hay numbalinana ya nadadag di pangulug dan Jesus. 20Umat ke da Haymenaus ke Alexander an inwalong ku dida ta nangamung moh Satanas ke dida ta magilat dat adida pihupihulon hi Apu Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\