O purvo Timoteo 2

1Kalyok ke he-an hay mahapul an aton taku ya idasalan takuy ibba takun tatagu ta baddangan Apu Dios dida. Ya mumpasalamat takun hiya gapu ke dida. 2Athidi bon idasalan taku damdama nadan ap-apun di kabobboble ya hanadan udum an mangipangpangulu ta maandong di punggubilnuda ke ditaku ya maphod di pangat da ta malinggop takun mangun-unud nah maphod an pangi-e an hidiye nan pinhod Apu Dios an aton taku. 3Maphod hituwen aton ya umipaamlong ke Apu Dios an mangibaliw ke ditaku. 4Hiya ya pinhod nan mibaliw am-in di tagu ya inilaon day makulug mipanggep ke Jesu Kristo 5te oha ya abuy Dios an mangibaliw ke ditaku ya oha ya abuy mangitakdog ke ditaku an hi Jesu Kristo an numbalin hi tagu. 6Hiya ya immali ot ikatenay liwat am-in di tagu handih gintud Apu Dios an aliyana. Hidiyey kitib-anan hi Apu Dios ya pinhod nan mibaliw am-in di tagu ta adida makastigu. 7Ya man-uket piniliyak ke Apu Dios an ohan apostoles na ya ta ek ituttuduy makulug hanadah bokon Judyu ya nan mipanggep hi kibaliwan gapuh pangulug ke Jesu Kristo. Ya hituwen pungkalik ya bokon langkak te makulug. 8Pinhod kun takon di daanan kaam-amungan yun mangulug ya hanadan linalakiy mundasal, mu mahapul an datuwen linalaki ya inwalong day punliwatan an adida makihannu ya adida mabungot hi ibbada. 9Ya pinhod ku damdaman hanada ken binabai ya iphod dan mumbulwati ta bokon hanadan bumongang ya nan nakangnginay ibulwati da ya adida halman an mangipohopohod hi ang-ang da an umat hanadah dakol an pangat hi buuk ya nadan balituk an itanattayun hi adol, 10mu hay importante ya hay kaphod di pangi-e an hidiyey kitib-anan makulug di pangulug nan babai. 11Ya deket nah pundayawan yun Apu Dios ya hanadan linalakiy muntuttudu ya hanada ken binabai ya pamga day op-opyan mundongdongngol ya mangun-unud da. 12Adik iabulut an hanadan binabaiy muntuttudu weno mangipangpangulu hanadah linalaki nah pundayawan yu, mu mundongdongngol da ya abu. 13Te handih nangapyaan Apu Dios hi tagu ya namanguluy lalaki an hi Adam ot ahina kapyaon nan babai an hi Eva. 14Ya bokon hi Adam di nahaul, mu nan babaiy nahaul ot hiyay namangulun nunliwat ke Apu Dios. 15Ta gapuh nunliwatan Eva ya mumpalpaligat day binabai ten mun-imbabale da. Mu takon di athidi ya mabalin an ibaliw Apu Dios dida hin itultuluy dan mangulug ya maminhod hi ibbada ya mangonoknong hi adol da ta hay maphod di aton da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\