O purvo Timoteo 3

1Makulug hituwen kali an kananay "Hin pinhod di tagun mangipangpanguluh mangulug ya maphod hidiye." 2Mu nan naminhod an mangipangpanguluh mangulug ya mahapul an maphod di pangi-ena ta maid di pamihulan dan hiya. Ya mahapul bon ohay inayana an adi makibabai, mahapul an waday konoknong nah adol na, maka-apnga hanadah dumung-oh baleda ya mahapul an kabaelanan muntuttuduh kalin Apu Dios. 3Mahapul bon hiya ya adi mumbutong ya adi ittay na di on dumaw-e, mu mahapul an hiya ya maule, adi makihanannu ya bokon hay pihhuy gagamgamana. 4Mahapul bon inilanan mangipaptok hi nunhituwana ya inilanan manugun hi imbabalena ta makangngun-unud da. 5Te deket adina kabaelan an mangipaptok hi nunhituwana ya namam-an adina kabaelan an mangipangpangulu hanadah mangulug ke Apu Dios. 6Ya mahapul an bokon nan ka-kulug na te indai ya ipahhiya nah diyen ngununa ya hidiyey lummuh pangastiguwan Apu Dios ke hiya an umat ke Satanas. 7Hay oha boh gapunan mahapul an maphod di pangi-ena ya takon nadan adi mangulug ya maphod di kalkalyon da mipanggep ke hiya. Te hin adi athidi ya ad-adiy punnomnom di tatagun hiya ya hidiyey pangapputan Satanas an kay na kinna. 8Ya hanada ke bon linalakin bumaddang nah mangipangpanguluh mangulug ya mahapul damdaman maphod di pangi-eda: Adida munlangkak, adida mumbutong ya bokon hay pihhuy gagamgaman da. 9Mahapul an punnanongon day pangulug da an miunnud nah nipainilan kalin Apu Dios ya mahapul an iohha day punnomnom da ketuwe. 10Mahapul an pakainillaon yu ni-an di pangi-eda ta deket maphod ya diday piliyon yun bumaddang nah mangipangpanguluh mangulug. 11Ya mahapul bon hay inayan da ya maphod di pangi-eda ya adida makattumbuk, mahapul an waday konoknong dah adol da ya damanan pundinolan. 12Ya hay bo ohah itugun ku hanadah bumaddang nadah mangipangpanguluh mangulug ya mahapul an hin-oh-ay inayan da an adida makibabai ya kabaelan dan manugun hi imbabaleda ya kabaelan dan mangipaptok hi nunhituwan da. 13Man-uke ya hanadan napilin bumaddang an maphod di pangat dah ngunuda ya tobalon di tatagu dida. Ya ongal di dinol dan mangalkali hi pangulug dan Jesu Kristo. 14Takon di nomnomok an gagalay umaliyak hina ya itudok kun am-in datuwen tugun kun dakayu 15ta kal-ina ket mataktakak ta uhup di aliyak ya inila yuy aton yu nah kaam-amungan yun mundayaw nah makulug an Dios, te ditakun mangulug di mangitakdog nah makulug an mituttudu mipanggep ke Jesu Kristo. 16Maid di kiingngohan nan impainilan Apu Dios ke ditaku an hidiye nan kinulug taku. Makulug hituwe te wada nan kali an kananay "Hiya ya immali tuh luta ot mumbalin hi tagu ya impatibon nan Espiritun Apu Dios an hiya ya makaphod an abu. Hiya ya tinibon nadan anghel ya nipainilay pangi-enah kabobboble ot wadaday nangulug ke hiya. Hay nanguddidi ya impumbangngad Apu Dios hi langit an kidayawana."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\