O purvo Timoteo 4

1Ipainilak ke he-a nan impainilan nan Espiritun Apu Dios an udum hi algo ya wadaday mangiwalong hi pangulug da ke Jesu Kristo te mahaul dah nihallan mituttudu an malpu hanadah dimonyo. 2Hay ahi mangituttudun datuwe ya hanadan tatagun makallangkak an kahinhaphappiton dah maphod, yaden abunay gaga-ihon wadah nomnom da. Hituwey impaingha dan aton, kinali hi punnomnom da ya bokon gaga-ihoh diyen at-atton da. 3Hay ituttudun datuwen makallangkak an tatagu ya kanan day liwat di malahin ya panio kanuy udum an makan. Mu am-in di makan ya lintun Apu Dios ta kanon nadan mangulug ya manginilah makulug an mituttudu hin mumpasalamat dan Apu Dios. 4Am-in di lintun Apu Dios ya maphod, maid di panio hin mumpasalamat takun hiya hi nangidatana ke dadiye. 5Mabalin an kanon takun am-in di makan te hidiyey kalyon Apu Dios ya ten mumpasalamat takun hiya hi dasal taku. 6Deket ituttudum datuwen kinalik ke he-a hanadah iibba takuh na ya maphod kan muntuttudu mipanggep ke Jesu Kristo. Hidiyey kitib-anan nanongnan adaadalom nan mituttudu an mangipahamad hi pangulug taku. 7Adim hangudon nadan ab-abig dih donen bokon mipanggep ke Apu Dios te maid di hilbina, mu hay ot ya abu hangudom ya hay pangipal-otam hi nomnom mun mangun-unud ke Apu Dios 8te hidiyey importante. Umat hi exercise an waday ibaddang nan mangipal-ot hi adol, mu kudukdul hin hay nomnom di pal-oton hi pangun-unudan ke Apu Dios te bokon ya abu kiphodan takud uwani, mu kiphodan ta inggana. 9Hituwen kinalik ya makulug, kinali maphod ot an kulugon di tatagu ta kiphodan da. 10Ta hidiye nan mahapul an punnanongon takun mangihapot an mangipainila mipanggep ke Apu Dios, takon di naligat. Te indinol taku nah makulug an Dios an mangipaptok am-in hi tatagu, namam-a hanadah mangulug ke hiya. 11Datuwen kinalikalik di ituttudum hanadah ibbam hina. 12Ya ipatibom di maphod an pangi-em hanadah ibbam an mangulug hi punhapitam, hi atom, hi paminhod muh ibbam, hi pangulug mun Apu Dios ya hay maphod an punnomnom mu ta he-ay pangi-un-unudan da. Te deket athidiy atom ya maid di pamihul dan he-a takon di unga ka mu dida. 13Hay atom inggana tuh aliyak ya ibidbid mu hanadah tataguy kalin Apu Dios on kinalim ke diday kibalinana ya tugunom dida ta un-unudon da. 14Adim iwalong nan kabaelam an indat Apu Dios ke he-a handih nangihakmowan hanadan mangipangpanguluh mangulug hi takle dah ulum ot ipainila da an wadah diyen kabaelam. 15Paka-un-unudom datuwen tugun kun he-a ta tibon di tatagu an nahamad di pangulug mu. 16Halipat-am ta maphod ta nangamung di pangi-em ya papohdanam ta hay makulug di ituttudum. Deket un-unudom hituwen tugun ku ya bokon he-a ya abuy mibaliw, mu takon hanadan mangulug hi ittudum.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\