O purvo Timoteo 5

1Adim boh-olan nadan aam-ama hin waday nihallaan da, mu paulayam an kalyan dida an kay mu dida ama. Ya athidi bo hanadah mangat-agun linalaki an kay mu dida udidiyan. 2Ya hanada ke bon iin-ina, ya ibilang mu dida an kay mu dida ina ya hanada ke bon mangat-agun binabai ya ibilang mu didan kay mu dida udidiyan an maid di malalaoh nomnomom. 3Ya dakayun mangulug di mamaddang hanadah ibbayun binabain nungkabalu an maid mamaddang ke dida. 4Mu deket waday imbabalen datuwen nungkabalun binabai weno waday inap-apu da ya lebbeng nan datuwey mangipaptok ke dida ta kay da pangipabangngad hi nangipaptokan di aammod dan dida, te hituwey maphod an pangi-en di mangulug ya hituwey pinhod Apu Dios. 5Hanada ken nabalun binabai an maid kattog di bumaddang ke dida ya hi Apu Dios ya abuy pundinolan da an kahilohilong ya kabigabigat on dumasadasal da. 6Mu hanadan nabalun binabai an hay pun-amlongan da ya abu tuh lutay nomnomon da ya takon di mataguda ya kay da nate te maid di hilbi da ke Apu Dios. 7Datuwey kalyom an aton nadan mangulug ta maid di makalkalih gaga-iho ke dida. 8Mu deket waday adi mangipaptok hi iibana, immam-anay mismun pamilyana ya maid di hilbinay pangalyana an hiya ya mangulug ke Jesus. Hin athidiy pangi-ena ya kudukdul nan adi mangulug mu hiya. 9Deket waday nabalun babain naminhod an makingunuh simbaan ya mahapul an umeh nan-om weno nahuluk di toona ya mahapul bon naminghan ya abun nangahawa. 10Ya mahapul bon nun-innilah katagutagu an maphod di inainat na an Impakaippaptok nay iimbabalenat nakattugun da, maapnga hanadah dumuttuk hi baleda, maulen mamaddang hanadah tatagun Apu Dios, uggena inukun bimmanaddang hanadah tatagun maligligatan ya itultuluy nan maminhod an mangat hi maphod. 11Adiyu pakipili hanadan nabalun binabain ugge pay nain-ina te dida ya nalakan malumman di nomnom dat ugge inila ya pinhod dan mumbintan ta iwalong da mo nan pangingunuwan dan Jesu Kristo. 12Te deket athidi ya mapihul da te imbahhoda nan kinali dan bumaddang da hanadah mangulug. 13Oha bo ya deke on humigada, on palpal-iwan dan makib-kib-un hi kabalebale ta hay tumbuk ot ya abuy atoaton da ya makikibiyang dah udum an tatagu ya hay adi maphod di kanalkalyon da. 14Kinali hay pinhod ku ya kudukdul nay mumbintan datuwen nabalun binabain ugge ni-an nain-ina ta mun-imbabale dat waday ipaptok dah nunhituwan da ta bokon diday gumapuh pamihulan hanadan humihhingit ke ditakun mangulug. 15Te wadaday udum an nabalun binabain nangiwalong hi pangulug dat hi Satanas moy un-unudon da. 16Pidwaok bon kalyon ke dakayun mangulug an deket waday tutulang yun binabain nabalu ya dakayuy nangamung an mangipaptok ke dida. Adi yu idinol hanadah ibbayun mangulug an mangipaptok ke dida, ta waday aton dan bumaddang damdama hanadah udum an nabalun maid di mangipaptok ke dida. 17Hay oha bon pinhod kun kalyon ke dakayu ya tibon yu ta ustuy idat yuh boklaon nadan mangipangpangulun maphod di pangat da,namam-a hin mahlun mangituttuduh kalin Apu Dios. 18Athituy pangat yu te diday nialigan nan impitudok Apu Dios an kananay "Adiyu bobodan di hungahung nan nuwang an mun-ilik ta deke on kinumman hi ittay nah mailik." Ya kanana boy "Hay mungngunu ya mahapul an matangdanan." 19Hay oha boh kalyok ke dakayu ya deket waday ipabahul da hi ohan mangipangpangulun dakayu ya adi na-ala on kinulug yu, kah-in di waday duwa weno tulun tatagun mangihadak hi kakulugana. 20Mu deket nainnila an makulug an numbahul ya boh-olan yuh hinangngab nadan ibbayu nah kaam-amungan yu ta donglon nadan udum ta tumakut dan mangiun-unud ke hiya. 21Timothy, un-unudom datuwen itugun kun he-a ya nomnomom an hi Apu Dios, hi Jesu Kristo ya nadan anghel da ya inila dah tuwen itugun kun he-a. Deket waday ipanum hi nunhahallaan nadan mangulug ya adim ipahhig hi oha, mu pun-ingngohom di panumalyam. 22Adi kayu mahnan an mumpilih mangipangpangulu ke dakayun mangulug, te mahapul an pakainillaon yu ni-an di pangi-eda on ahiyu pinili. Te deket logmon yu ya makibahul kayun hiya hin waday inat nah adi maphod. Kinali halipat-an yu ta maid di eyu aton hi athinan pumbahulan, mu hay maphod am-in di aton yu. 23Hay oha boh kalyok ke he-a ya adi abunay danum an inumom, mu damanan uminum kah ittay an baya ta bumaddang an mangipaphod nah putum an oggan humakit ya nadan udum an dogom an oggan mu gibokon. 24Ya nomnomom nan kinalik an aton yun mamilih mangipangpangulun dakayu te wadada nadan tatagun makainnilay gaga-ihon at-atton da, ta hidiye nan makainnilan makastigu dah udum hi algo. Mu wadaday udum an adi mainilad uwaniy gaga-ihon at-atton da, mu ahi mainilah udum hi algo. 25Ya athidi bon wadaday udum an makainnila nadan maphod an at-aton da. Mu wadaday maphod an at-aton di udum an adi mainilad uwani, mu ahi mainilah udum hi algo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\