O purvo Timoteo 6

1Pinhod kun tugunom am-in nadan himbut an mangulug ta adida ngohayon di apuda ta maid di pamihulan di tatagu ke Apu Dios ya nan tugunan ituttudu taku. 2Nan himbut an mangulug di apuna ya adi gapu te mangulug dan duwa ya pangali nay adi mahapul an un-unudona nan apuna, mu namam-a ot an paka-un-unudona te nan ingunuwana ya mangulug an umat ke hiya ya pakappinhod damdaman Apu Dios. Mahapul an itugun mu ya ituttudum datuwe ke dida ta paka-un-unudon da. 3Mu hin wadada hanadan udum an hinnatkon di ituttudu da an adi miunnud nah ituttudu takun tuttudun Apu Jesu Kristo an hidiye nan un-unudon taku 4ya dida hanadan mangipahhiyah adol da ya makakuddang di nomnom da. Makihanannu da mipanggep hi kibalinan nan kalin Apu Dios, ta hidiyey gumapuh waday munhin-a-amo, muntututut, munhimpapadngol, mun-oolloman ya 5mun-aawwit da te pina-in di gaga-ihoy nomnom dat inwalong day makulug an tuttudu. Ya hay punnomnoman da bo ya nan pangulug day mangipakadangyan ke dida. 6Mu makulug an hanadan mangidinol ke Apu Dios ya ongal boy amlong da nah wadan dida an indat Apu Dios, kinali diday mibilang an nahamad an kadangyan. 7Nabalbalol di pangulugan ke Apu Dios mu hay kinadangyan te handih nitungowan taku ya maid di in-ali takuh nganneh diye. Ya athidi boh katayan taku an maid di alan taku nah mihaynod an biyag taku. 8Ta hidiye nan takon di ittay di wadan ditaku ya adi taku mun-ungu, mu ta wada ot ya abu hanadan makahhapul taku an umat hi makan ya bulwati. 9Mu hanadan tatagu an hay kumadangyanan day gagamgaman da ya kahinnaul da ya aton day nganeh diyen pinpinhod da takon di gaga-iho. Hituwey humlun hi na-ala on inat day aton da an kadadagan da ta inggana. 10Hay pangamgaman hi pihhuy humlun hi pangatan di tataguh nunhihinnatkon an gaga-iho. Gapuh pihhu ya dakol day nangiwalong hi pangulug da ta hay numbalinan diyen inat da ya mahakit di nomnom da. 11Mu he-a Timothy an pinilin Apu Dios an mangituttudu mipanggep ke hiya ya adim un-unudon di at-atton datuwen gaga-ihon tatagu. Mu un-unudom di maphod an pangi-e ya nan pinhod Apu Dios an atom, punnanongom di pangulug mu, pohdom di ibbam an tagu ya maule kan dida. Ya anusam am-in di maat ke he-a. 12Ihamad muy pangulug mun Jesus takon di naligat ta umat ka nah tagun makiapput te hay nomnomom ya nan midat ke he-an biyag an maid di poppog na an hidiyey namiliyan Apu Dios ke he-a. Nipatiboh diyen namiliyan Apu Dios ke he-a handih nangipainilaam hi pangulug mu hi hinangngab nadan dakol an tatagu. 13Ya nomnomom an hi Apu Dios an mangidat hi biyag hi am-in ya hi Jesu Kristo an nangalih makulug hi hinangngab Pontius Pilatu handih nahumalyaana ya iniladah tuwen kalyok ke he-a. 14Paka-un-unudom nan pangulug taku ta maid di lummuh pamihulan di tatagun he-a. Adim kal-iwan an aton hituwe ingganah aliyan bon Apu takun hi Jesu Kristo. 15Hay aliyan bon Jesus ya gintud Apu Dios an makakkaphod, nakattag-en Ap-apu, Patul di kapatupatul ya Ap-apun am-in di aap-apu. 16Hiya ya abuy nana-ud tuwalin maid di lappuna ya poppog na. Adi mabalin an mih-up di tagun hiya te nahalman an humihhiliy kad-ana. Adinadaman tibon di tagu hiya, kinali maid di nanibon hiya. Ya hiya ya madayaw ya katagtag-ayan ta inggana. Amen. 17Ya tugunom bo nadan kakadangyan ad uwani ta adida ipahhiyay kinadangyan da ya bokon nan pihhu dan nalakan mama-id di pangidinolan da, mu idinol da ot ya abun Apu Dios te hiyay mangidaidat am-in hi pun-am-amlongan taku. 18Kalyom ke didat aton day maphod ta hidiyey kay da ikadangyan. Mahapul an adida naimut ya adida maka-uku, mu homkon day ibbadan munligligat. 19Te deket un-unudon dah tuwe ya madinol da an waday nahamad an ikadangyan dah langit hi udum hi algo an hidiye nan biyag an maid di poppog na te importanteh tuwe mu hay kinadangyan tuh luta. 20He-a Timothy, paka-ippaptok muy ngunum an indinol Apu Dios ke he-a. Adim hangudon nadan mituttudun bokon kidayawan Apu Dios te maid di hilbin dadiye. Adika midngolan hanadah kalyon di udum an nahamad an adal, te nihalla kaya, 21te hinaey inun-unud di udum ot hay numbalinana ya inwalong day pangulug da. Hana ot ta hayudutan dakayun am-in ke Apu Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\