O duito e Korintionenge 1

1Hituwen tudok ya nalpun ha-on an hi Pablo an pinilin Apu Dios an pun-apostoles Jesu Kristo. Hay ibbak an mangitudok ketuwe ya hi tulang takun hi Timothy. Itudok mih tuwe ke dakayun mangulug hinad Corinth ya hanadah mangulug hi udum an bobleh nad Greece. 2Hana ot ta munnananong an wadan dakayuy hayudut ya linggop an malpu ke da Ama takun hi Apu Dios ya hi Apu takun hi Jesu Kristo. 3Mumpasalamat takun Apu Dios an hi Aman Apu takun hi Jesu Kristo. Hiyay Ama takun ongal di homok na ya hiyay kalpuwan am-in di baddang. 4Baddangan ditaku ta anusan takun am-in di ligat taku ta waday innun takun bumaddang hanadah udum an munholholtap hi ngannen ligat. Damanan baddangan taku dida te hay baddang Apu Dios ke ditaku. 5Ongal di punholholtapan taku umat ke Kristo gapuh pangulug takun hiya, mu ongal damdamay pamaddang nan ditaku. 6Hay gapunan munholholtap kami ya hay pamaddang min dakayu ta mibaliw kayu. Baddangan dakamin Apu Dios ta waday innun min mamaddang ke dakayun mangippol hi nganneh diyen punholholtapan yun umat nah hinanoltap mi. 7Ongal di dinol min punnanongon yuy pangulug yu te inilami an takon di munholholtap kayun umat ke dakami ya baddangan dakayun Apu Dios umat hi namaddanganan dakami. 8Kaibaiba, pinhod min ipainilan dakayuy mipanggep nah nahalman an nunligatan mi handih kawada mih probinsiad Asia te kanan mi pe on mate kami. 9Kanan mi pe on hidiye moy gintud Apu Dios an katayan mi. Mu naat hidiye ta panginilaan mi an bokon hay adol di pangidinolan, mu hi Apu Dios an munmahuh nate. 10Hiyay nangihwang ke dakami ke dadiyen katatakut an emi ot katayan, kinali nanongnan madinol kami an ihwang dakamin hiya takon di nganney maat 11tedeyan idasalan dakamin dakayu. Ketuwe an dakol kayun mundasal hi kiphodan mi ya dakol boy mumpasalamat ke Apu Dios hi nangngolanah dasal yu. 12Maan-anla kamin mangali an maphod di wadah nomnom mi hi paki-kieyan mih ibbamin tagu, namam-an dakayu te in-un-unud mih pinhod Apu Dios. Ya hituwe ya gapuh hayudut Apu Dios ke dakami an bokon gapuh kabaelan mi. 13Hay itudok min dakayu ya abuna nan mabidbid yu ya maawatan yu. Mu takon nin tuwaliy ittay ya abuy maawatan yud uwani ya hana ot ta ahi yun tu pakaawwatan. Ta hantuh pumbangngadan Apu takun hi Jesus ya ongal di pun-amlongan yun dakami an umat hi pun-amlongan min dakayu. 15Ongal di dinol kuh pangabulutan yun ha-on, kinali ninomnom ku ot an mumpidwaak an manibon dakayu ta mihamhamad di pangulug yun Jesu Kristo. Te hituwe ot di atok: hantuh pangayak ad Macedonia ya mundag-uwak hina ya mundag-uwak bo hantuh kibangngadak ta wadan baddanganak ke dakayu hi pangayak ad Judea. 17Mu takon di ugge natuluy hinaen ninomnom ku ya adiyu pangaliy umatak nah tagun adina ipaannung di kalyona, an kananay "Om, atok hinae," mu wadah nomnom nan adina kaya aton hin bokona kiphodan. 18Mu adiyak athidi te iun-unud kun Apu Dios an adi munlangkak. 19Ya takon hi Jesu Kristo an Imbabalen Apu Dios an intanuttudu min da Silas ke Timothy ke dakayu ya atonan am-in di kalyona te hiya ya maid di ibahhona. 20Makulug hituwe te hiyay mangipaannung am-in nah hinamad Apu Dios an kinali. Ta hidiyey gapunan kalyon taku ke Jesus di "Amen" an hay kibalinana ya madinol kamin Apu Dios an paannungonay kinalina ta kidayawana. 21Hi Apu Dios di mangihamad hi pangulug takun Jesu Kristo ta nangamung ya hiya boy namilin ditakun pungngunuwona. 22Ya impaalina bon ditakuy Espirituna ta pangimatunan an ditakuy tataguna ya hidiyey kitib-anan dawaton takun am-in di kiphodan an kinalin Apu Dios an idat nan ditaku. 23Hay gapunan uggeyak immalih na ya, ta muntutuyu kayu nah at-atton yu te gulat nat immaliyak ya wadan binoh-olan dakayu. Hituwe ya iuh-un Apu Dios an makulug te inila nay nomnom ku. 24Adiyu pangaliy ipapilit min dakayuy pinhod mi te inila min nahamad tuwaliy pangulug yu. Hay pinhod mi ya baddangan dakayu ta umamlong kayun mangun-unud ke Apu takun hi Jesu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\