O duito e Korintionenge 10

1Hay udum ke dakayu ya kanan day ha-on an hi Pablo ya maid di lebbeng kun tumugun te man-uh tudok ku kanu te ipatibok an waday lebbeng ku te nahalman di panugun ku, mu deke kanu bot wadaak hi kad-an yu ya maid di tulid ku. Hay kalyok ke naen kinali dan ha-oy ya man-uket kay maid di tulid ku ya pinhod kun iun-unud ke Kristo an maule ya pakaibabba nay adol na. 2Mu wada metlaing di lebbeng kun tumugun, kinali hay ibagak ke dakayu ya iphod yuy pangi-eyu ta adiyak mapilit an bumoh-ol ke dakayu hantuh aliyak hina. Te deket umaliyak hina ya makulug an namahig di boh-ol ku hanadah udum ke dakayun mamihupihul ke dakami an kanan day hay pangi-emi ya niingngoh pangi-en di adi mangulug. 3Man-u te makulug an waday niingngohan min dida te tagu takun am-in, mu hay pangapput mi hanadah humanih panginilaan di tatagu mipanggep ke Jesu Kristo ya bokon hay kinalaing di tagu, mu hanadan kabaelan min malpun Apu Dios. 5Dadiyey pangapput mi hanadah mangituttuduh nihalla ya hanadan tatagun mumpahhiya an adida pinhod an inilaon hi Apu Dios ta mahannotan di nomnom da ta hi Kristoy un-unudon da. 6Madinolak an iphod yuy pangi-e yun mangun-unud ke Kristo, mu hanada ken nanongnan kahing ya ahimi kastiguwon dida. 7Dakayu ya hanan tibtibbon yu ya hidiye ya abuy ibilang yu. Deket pangaliyu on abuna kayun makangngun-unud ke Jesu Kristo ya mahapul an nomnomon yu an bokon dakayu ya abu te takon di dakami ya hiyay paka-un-unudon mi. 8Takon nin di kanan yuy nahalman di pangipadayaw mih kalebbengan min muntuttudu ya adiyak bumain te hituwen kalebbengan mi ya pamaddang min dakayu, bokon hay kadadagan yu. 9Adik pinhod an kay hanan taktakuton dakayu nah tudok ku. 10Te kalyon di udum di "Adi taku ot kaya un-unudon te man-u nah tudok na te kay ongal di kalebbengana, mu indani ot ta wadah tu ya adi kaya athidi te maid di hilbin nan kalkalyona." 11Mu pinhod kun inilaon dadiyen tatagu an nan kinali mi nah tudok min dakayu ya hidiyey ahimi aton tuh aliyan mih na. 12Adimi iingngoy pangi-emi hanadah mumpahhiya te bumain kamin mangiathidi. Ya adi kami umat ke dida an dida pe on kalyon day mapmaphod da mu hay udum an tatagu. Kenaen kinali da ya matibon makudang di nomnom da. 13Dakami ke ya deket ipadayaw miy ngunumi ya bokon ad-adi te hidiye nan impangunun Apu Dios an umat nah nuntuttuduwan min dakayu. 14Dakayu ya nigappat kayu nah indinol Apu Dios ke dakamin emi tuttuduwan. Ta hituwey kitib-anan waday kalebbengan min muntuttudu ke dakayu te dakamiy namangulun immalih na an nangituttudu mipanggep ke Kristo. 15Ot hay pinhod ku ya maawatan yu an dakami ya adi kami umat hanadah tatagun pumloh dayaw di ngunun di udum. Te hay gapunah pangihapotan min mangiat hi ngunun indinol Apu Dios ke dakami ya, hay pangihamadan mih pangulug yu ta waday aton mi damdaman muntuttuduh mipanggep ke Kristo hanadah udum an boble an maid di immen nuntuttuduh di. Adimi pinhod an ipadayaw di ngunun di udum, mu abuna nan ngunun indinol Apu Dios ke dakami. 17Te kanana nah nitudok an kalin Apu Dios di "Hin waday pinhod di tagun ipadayaw ya hanan inat Apu takuy ipadayaw na." 18Ta hidiye nan hay tagun hiya pey mangali an hiya ya maphod ya adi tobalon Apu Dios, mu nan tagun kanan Apu Dios an maphod ya hiyay tobalona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\