O duito e Korintionenge 11

1Anusan yu anhan an donglon di kalyok takon di mumpahhiyaak. 2Ha-oy ya kumakkaguwak ke dakayu te adik pinhod an waday udum hi eyu un-unudon an bokon hi Kristo. Ya takon hi Apu Dios ya athidi damdamay pinhod na. Te kay dakayu nan babain nangigawiyak hi ohan lalaki ya ha-oy di mangipaptok ke dakayu ta maid di mamlon dakayu. Hay kipaddungan tuwe ya hi Kristoy inggawik ke dakayu te hay pinhod ku ya hiyay pakappohdon yu ya paka-un-unudon yu. 3Man-u te inilak an niohhay nomnom yun Kristo, mu kumakkaguwak hi kahaulan yu hanadah adi makulug an tuttudu te kal-ina ya umat kayun Eva an hinaul nan nakatallam an ulog. 4Te nalaka kayun maawis hanadah udum an umalin muntuttudu, takon di adi miunnud di ituttudu da nah ituddu min mipanggep ke Jesus. Umat nah kalyon dan bokon hi Jesus ya abuy mangibaliw hi tagu ya hinnatkon boy ituttudu dah mipanggep nah Espiritun Apu Dios. 5Midmidngolan kayu ke dadiyen kanan day dida ya apostoles da an maid di kiingngowan da, mu inilak an adiyak nababbaba mu dida. 6Man-u te makulug an adiyak mahapit, mu madinolak an inilak am-in di kalkalyok, ya takon di dakayu ya abuluton yu te inilayuy inat min nuntuttudun dakayu. 7Impababak di adol ku handih nuntuttuduwak ke dakayuh pangi-en Apu Dios ot uggeyak numbagah tangdan ku. Athidiy inat ku ta kiphodan yu ya kon gaga-ihoh diye? 8Handih nuntuttuduwak ke dakayu ya hanadan udum an mangulug di immidat hi inggatang kuh mahapul ku. Hay daydayuna ot kuma tuwali ya dakayuy nananud ke ha-on hi nuntuttuduwak ke dakayu, mu bokon te hanadan udum an mangulug an malpuh udum an bobley immidat peman hi inggatang kuh mahapul ku. 9Ya handih wadaak hina an nap-uhanak hi mahapul ku ya uggeyak numbagan dakayu te hanadan ibba takun mangulug hitud Macedoniay nangialih mahapul ku. Ya takon di ad uwani ya adik idinol ke dakayuy mahapul ku. 10Hituwey pumpahhiyaak ya inilan Kriston adik ipatnan mumbagah baddang ke dakayu ya maid di pakaipatikod ketuwen pumpahhiyaak ke dakayun iGreece. 11Mu takon di athidin adiyak mumbagan dakayu ya adiyu kanan di adi dakayu pinhod ke ha-oy, te hi Apu Dios ya inila nan ongal di naminhod kun dakayu. 12Man-uket adiyak mumbagah baddang ke dakayu ya adiyak umat hanadah kanan day apostoles da. Te indai ya waday pangigadulan dan mangalih "Maid di nunhinnatkonan di pangi-en Pablo ya hay pangi-e mi mipanggep hi impangunun Apu Dios te numbagah baddang an umat ke dakami." 13Dadiyen tatagu ya bokon da kaya apostoles te bokon hi Apu Dios di nangitud-ak ke dida, mu langlangkakan dakayu an kanan day intud-ak Kristo dida an mangipainilah mipanggep ke hiya. 14Mu adi taku mamodwong kediye te hi ke tuwali Satanas ya damanan mumbalin hi kay makakkaphod an anghel. 15Ta hidiye nan adi taku mamodwong hin nadan ba-ba-alon Satanas ya damanan ipatibo da an kay makaphod di aton da. Mu hantuh udidina ya makastigu da. 16Pidwaok an kalyon ke dakayu an adiyu e kanan di maid di nomnom ku. Mu deket athidiy punnomnom yun ha-oy ya takon, anusanak ta donglon yu tun kalyok ta ipahhiyak hi ittay damdamay kalebbengak an muntuttudu. 17Inilak an adi pinhod Apu taku tun kalkalyok te kay maid di nomnom ku hi pangitulidak an mumpahhiya. 18Mu gapu te pinhod yun dongdonglon nadan mumpahhiya ya mapilitanak mo bo damdaman mumpahhiya. 19Kanan yuy nanomnoman kayu, mu gulat nat makulug ya tipet eyu dongdonglon nadan makudang di punnomnom da? 20Hin makulug an nanomnoman kayu ya antipet un-unudon yun am-in di kalyon di kumpulnan tagu ke dakayu ya takon di pangal-an dakayu, aamihon dakayu ya apapon dakayu ya an-anusan yu? 21Abulutok nan pamihul yun ha-on an kanan yuy adiyak umat ke datuwen tatagu te makulug an bumainak an mangat nah at-atton dan dakayu. Mu deket kanan yuy maphod ten natulid di tagun mumpahhiya ya takon di ha-oy ya mumpahhiyaak damdaman umat hanadah tatagun makudang di nomnom da. 22Deket ipahhiya dan Judyu da ya Judyuwak damdama. Deket mumpahhiya da te holag Israel dida ya takon di ha-oy ya holagak damdaman Israel. Ya deke bot ipahhiya da an hi Abraham di nahlagan da ya paddung na damdaman ha-on. 23Kalyon day diday muttatyun Kristo, mu kudukdulak an muttatyuna. Kay makudang di nomnom kuh pangalyak ke datuwe, mu makulug an nahalhalman di ngunuk mu dida, namindakol di nikalabutak te hay pangun-unudak ke Jesu Kristo, nunholholtapak te hay nunhanoplatan dan ha-oy ya athidit nangamung an kayak mateh pangat da. 24Naminlimay nanoplatan di ibbak an Judyu ke ha-on hi tulumpulut hiyam an hoplat. 25Ya numpitlu boy nanoplatan nadan iRoma ke ha-oy ya naminghan di nanugmilan dan ha-on. Numpitluy napa-iyan di bapor an niluganak, ya naminghan di nitam-olak hi danum hi ohan algo ya ohan hilong te napa-i nan niluganak an bapor. 26Am-in nan ek nundanallanan ya katatakut day dinamuk; inanagwat kuy nakal-ot an danum hi wangwang, nadan mangakon mamate ot ke ha-on, kadanidani on impatnan nadan Judyu ya bokon Judyu an mangat hi gaga-ihon ha-oy ya wadada nan kahinkulkuluggon dan Jesus yaden gaga-ihoy nomnom dan ha-on. Ya am-in di nangayak an boble, takon nah baybay ya nah adi maboblayan ya waday numpaligatak. 27Matukatukalak te namahig di ngunuk ya hin-uddum on makudang di inumok, hay kanok, hay bulwatik, ya hin-uddum on maid di kiha-adak. 28Dakol pay di udum hi ligat ku an hay oha ya hay pundanag kuh kabigabigat nadah mangulug hi kabobboble. 29Te deket waday ohan kimmapuy di pangulug nan Jesus on nahalman di kaguk, ya deket waday ohan nunliwat ya mahakit di nomnom ku. 30Mapilitak an mangalkali hi mipanggep hi adol ku, mu maid di udum an ipahhiyak mu hantun ligat ku ya hay kinakudang di kabaelak. 31Hi Apu Dios an Aman Apu takun hi Jesus an madayaw ta nangamung ya inila nan makulug am-in tun kinalik. 32Ya handi ta-wa wadaak ad Damascus ya impatnan nan gobernador hidi an tagun nan patul an hi Aretas an mangipadpap ke ha-on nah hogpan di boble, 33mu nadan ibbak an mangulug ya inha-adak hi ongal an gampa ot ipadalanak hi tawang ot uy-uyonak nah bah-el nan binattun alad an nunlinikkod nah boble ot bumtikak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\