O duito e Korintionenge 13

1Hantuh aliyak hinay pitlunah panib-ak ke dakayu ya deket nanongnan wadan dakayuy gaga-ihoy at-attona ya adik homkon didah kakastiguwan da te un-unudok nan impitudok Apu Dios an kananay "Nan tagun numbahul ya makastigu hin waday duwa weno tulun mangihadak hi bahul na." 2Handih pidwanah inaliyak hina ya kinalik hanadah mangamangat hi gaga-iho ya dakayun am-in an deket adiyu itikod nan gaga-ihon at-atton yu ya adi dakayu homkon, mu kastiguwon dakayu. Kinali ad uwanin nidawwiyak ke dakayu ya deyan ipanomnom ku boh tuwe. 3Tedeyan pinhod yun ipatibok di kakulugana an indat Kristoy kalebbengak an muntuttudu mipanggep ke hiya ya ahik ipatibo hantuh pangastiguwak hanadah munliwaliwat hina. Ta nomnomon yu an hi Kristo ya ongal di kandamanan mangastigun dakayu te impatibo nan dakayu an maid di kudang di kandamana. 4Makulug an handih natayanah krus ya kay maid di kandamana, mu namahuwan gapuh kandaman Apu Dios. Paddung nan dakamin mangulug ke hiya an takon di dakol di pungkudangan di kabaelan mi ya makitagu kamin Jesus, gapuh kandaman Apu Dios. Kinali maid di pungkudangan mi hi kalebbengan min manugun ke dakayu. 5Nomnomon yu hin makulug an wada weno maid di pangulug yun Jesu Kristo. Te kon uggeyu inilan wadah Kristo ke ditakun mangulug? Mu deket maid di pangulug yun Kristo ya hidiyey kainilaanan bokon dakayu tagun hiya. 6Mu adi athidin dakami te inila mi an takon di dakayu ya inila yun makulug an tagu dakamin hiya. 7Bokon hay pangipatib-an mih kakuluganan wadah Kristo ke dakamiy nonomnomon mi, mu hay pangidasalan min dakayu ta adiyu aton di gaga-iho. Pinhod min maphod di at-atton yu takon di kediye ya adi mipatiboy kalebbengan min indat Jesu Kristo an mangastigun dakayu. 8Te nan ngunun indat Kristo ke dakami ya baddangan mi nadan tataguna ta mihamad di pangulug dan nah makulug an mituttudu mipanggep ke hiya, bokon nan emi haniyan dida. 9Maan-anla kami hin maid di pangipatib-an mih kalebbengan min mangastigu te nihamad di pangulug yu, kinali idasalan dakayu ta mihamad di pangulug yun Jesus ta inggana. 10Hituwey gapunan ipamanguluk hituwen tudok ke dakayu ta hantuh aliyak hina ya adi mahapul an boh-olan dakayu ta adi bo mahakit di punnomnom yun ha-on hi pangipatib-ak hi kalebbengak an indat Apu taku an mangastigu hanadah nunliwat. Te hituwen kalebbengak an indat na ya usalok an bumaddang ke dakayu ta mihamad di pangulug yu, bokon hay eyu kadadagan. 11Hay manguddidin kalyok ke dakayun iibba ya paka-un-unudon yuy tugun Jesus an ip-iphod yuy pangi-eyu ya un-unudon yuy tugun ku ta mun-uunnud di nomnom yu ta malinggop kayu. Aton yu ke datuwe ya gibokon yun wadah Apu Dios an kalpuwan di pamhod ya linggop. 12Ya nah kaam-amungan yu hi pundayawan yun Apu Dios ya ipatibo yuy pamhod yuh ibbayu ya makiap-apnga kayun dida. 13Am-in da tun tatagun Apu Dios hitu ya kanan day nonomnomon dakayu. 14Hana ot ta hi Apu takun hi Jesu Kristo ya hayudutan ditakun am-in ta gibokon takuy nahamad an pamhod Apu Dios, ya athidi bon gibokon takuy baddang nan Espiritun Apu Dios ta maphod di punhintutulangan taku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\