O duito e Korintionenge 4

1Gapuh homok Apu Dios ya binaal dakamin e mangituttudu tuh balun impainilana. Kinali adi kami humigan mangingunun tuwe takon di nganney punligligatan mi. 2Inwalong min am-in di mangipabain an pangi-e. Adimi haulon di tatagu hi pangawisan min dida an mangulug ke Jesus. Hi Apu Dios ya inilana an maphod di nomnom mi hi pangatan min tuwe. Adi kami munlangkak nah pangituttuduwan mih kalina, mu aton min am-in di kabaelan mi an mangituttuduh makulug ta inilaon nadan mangngol an makulug di itanuttudu mi. 3Mu takon di iathidi mi ya wadada nadan udum an kay nahophopan di punnomnom da an adida maawatan di ituttudu mi, ta hidiyey gapunan mihi-an dan Apu Dios. 4Hi Satanas an ap-apun am-in di gaga-ihoy nanadag hi punnomnom nadan adi mangulug, kinali adida maawatan nan mituttudu mipanggep hi dayaw Kristo an hiya ya naka-ingngo dan Apu Dios. 5Hay ituttudu mi ya hay mipanggep ke Jesu Kristo an hiya ya Apu taku, bokon hay adol mi. Ya dakamiy muttatyu yu an mangipainilah kakinaphod na. 6Handih naltuwan tun luta ya muntatapol ot kanan Apu Dios di "Pumat-al ka" ya pimmat-al. Hiya damdamay namat-al hi nomnom taku ta inilaon takuy dayaw na an wadan Kristo. 7Dakamin muntuttudu ya nakapuy kami, mu indinol Apu Dios hituwen ngunu ke dakami te pinhod nan ipainilan hiyay kalpuwan nan ongal an kabaelan mi, bokon dakami. 8Dakol di ligat mih emi pangitanuttuduwan hi mipanggep ke Jesus, mu adimi iwalong takon di hin-uddum on matama kamih aton mi, mu madinol kami an wadah Apu Dios an bumaddang ke dakami. 9Dakol day mumpaholholtap ke dakami, mu adi dakami iwalong ke Apu taku. Ittay nadi on edakami patayon, mu gapuh baddang Apu Dios ya nanong nan matagu kami kaya. 10Am-in nah emi puntanuttuduwan ya holholtapon miy ligat umat hi hinolholtap Jesus ot ahi mate, mu hituwen ma-ma-at ya kitib-anan mataguh Jesus ke dakami te banaddangan dakami. 11Ad uwanin matagu kami ya kay mi hanghanggaon di kate te hay pangatan mih impangunun Jesus. Mu adimi iwalong te hidiyey kitib-anan wadah Jesus an bumaddang ke dakami. 12Ya takon di athitun ittay nadi on edakami patayon nah emi puntanuttuduwan, mu ta hay pumbalinana ya midattan kayuh biyag an munnananong. 13Wada nan nitudok nah kalin Apu Dios an kananay "Nangulugak nah Apu taku ot hidiyey ek kalkalyon hi udum", kinali athidiy at-aton mi an emi ipainilah udum nan kinulug mi. 14Hi Apu Dios ya minahuwanah Apu Jesus ya madinol kami an athidi boy atonan dakami ya dakayu damdama ta am-in takun mangulug ya ikuyug ditakun Jesus hi kad-an Apu Dios ta makiha-ad takun hiya ta inggana. 15Am-in datuwen kinalik an ma-ma-at ke dakami ya mumbalin hi kiphodan yu ta ketuwe ya dumakol di mangulug gapuh hayudut Apu Dios ta dumakol di mumpasalamat ke hiya ta kidayawana. 16Hituwey gapunan adi kami manghop an mangat nah ngunumi, takon di athitun kumapuy an kumapuy di adol mih kabigabigat, mu mungkihamad boy pangulug min hiya. 17Hituwen adi nahalman ya nakatang an punligatan taku ya mumbalin hi ongal an kidayawan taku ta inggana nah kad-an Apu Dios. 18Kinali adi taku ibilang hantudan matibo tuh luta an mapoppog, mu hay ibilang taku ya hanadan adi matibo an munnananong ta nangamung.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\