O duito e Korintionenge 6

1Hi Apu Dios ya wada ta nangamung an bumaddang tuh ngunumi, kinali dawaton mi anhan ke dakayu ta adiyu pakawaon di hayudut na an dinawat yu. 2Te kalyonan nah impitudok nay "Handih numbaga kayuh baddang ya binaddangan dakayu ya handih nadatngan di algon gintud ku ya imbaliw dakayu." Ta hidiye nan kalyok ke dakayu an ad uwaniy panangudan Apu Dios hanadah mumbagah baddang ke hiya ya ad uwani boy gintud nah kibaliwan di tagu. 3Dakamin muntuttudu ya halipat-an mi ta maid di emi aton an lummuh adi pangulugan di tatagu ke Jesus ya maid boy lummuh eda pamihulan tuh ngunun indinol Apu Dios ke dakami. 4Te pinhod min ipatibo an dakami ya makulug an muttatyu dakamin Apu Dios nah emi pangip-ippolan hi dakol an punligligatan mi takon di dakol di gaga-ihoh makapkapyan dakami 5umat nah eda nunhanoplatan ke dakami, nan nangikalakalabutan dan dakami, nan nun-ambuambunan dan dakami ya nah kaagaagangan mi ya katukatukalan mi te takon di hilong ya nahalman di ngunumi. 6Mu takon di athidiy na-na-at ke dakami ya ipatibo mi an muttatyu dakamin Apu Dios nah kaphod mi, nah pangan-anusan mih ligat, nah nanginilaan mih pangi-ena ya nah ulemi. Ya mainila an wada nan Espiritun Apu Dios ke dakami nah nahamad an pamhod mih ibbami ya nah emi pangipainilaan hi makulug an tuttudu gapuh kandaman Apu Dios an bumaddang ke dakami hi pangatan min am-in hi ngunumi. Ot gapu teden imbilang dakamin Apu Dios an maphod ya kabaelan mi mon apputon nadan buhul mi an hi Satanas ya nadan ibbana. 8Hin-uddum on midayaw kami, mu hin-uddum on maba-inan kami. Hin-uddum on tobalon dakami, mu hin-uddum on pihulon dakami. Kanan day malangkak kami, takon di makulug di kalkalyon mi. 9Wadaday udum an kanan day maid di nitagtagguwan mi, mu wadaday udum an kalkalyon day kaphod di ngunumi, kinali deyan nundingngol. Ya kabigabigat on hananghanggaon miy katayan mi, mu maphod kayat deyan matagu kami. Datuwe ya naat ta panugun Apu Dios ke dakami, mu uggena in-abulut an mate kami. 10Takon di deke on mahakit di nomnom mi ya nanongnan mun-am-amlong kami. Ya takon di kalyon day nawotwot kami, mu kay mi bo ipakadangyan nadan emi intanuttuduwan an nangulug te nidatan dah biyag an munnananong hi kad-an Apu Dios. Takon di kay kami ma-ma-idan, mu wada nan nahamad an kitaguwan mi an malpun Apu Dios. 11Dakayun kaibaibah nad Corinth, kinali min am-in di pinhod min kalyon ke dakayu te ongal di pamhod min dakayu. 12Adi kayu munhalinduwah pamhod min dakayu te hay kakulugana ya dakayuy makudang di pamhod nan dakami. 13Hituwey kalyok ke dakayu te ibilang dakayun imbabalek, ta hidiye nan pinhod min ibilang dakami damdaman aammod yu ta waday aton di pamhod yun dakamin umongal umat hi kinaongngal di pamhod min dakayu. 14Adi kayu makihayyup hanadah adi mangulug ke Jesus, te kon damanan mun-unnud di maphod ya ad-adi, nan pat-al ya hilong? 15Umat damdaman da Kristo ke Satanas an adi mabalin an eda mun-unnud. Kinali ditaku ken mangulug ya tibon takut adi taku makihayyup hanadah adi mangulug te adi miunnud di punnomnom dah punnomnom taku. 16Ya adiyu kulugon ya dayawon di kumpulmi, mu abunah Apu Dios an munnananong te ditakun mangulug di kiha-adan nan makulug an Dios te kalyona nah impitudok nay "Hanadan mangulug ke ha-oy ya diday kiha-adak ta maki-kieyak ke dida ta ha-oy di daydayawon dah Dios da ya dida damdamay tataguk." 17Hituwey gapunan kanan Apu Dios di "Mahapul an adi kayu makihayyup hanadah adi mangulug. Ya adiyu aton nadan gaga-ihon at-atton da ta abuluton dakayun ha-on 18ta ha-oy hi Amayu ya dakayuy imbabalek. Hituwey kinalin Apu takun makandama."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\