O duito e Korintionenge 7

1Kaibaiba dida, datuwen am-in di kinalin Apu Dios an atona ke ditaku. Kinali mahapul an iwalong takun am-in di gaga-ihon at-atton ya nonomnomon taku ta hi Apu Dios di takutan ya dayawon taku ot ya abu ta mumbalin takuh maphod. 2Maphod ot di nahamad di pamhod yun dakami. Maid met di gaga-ihon inat min dakayu, maid di ohan dakayu an emi impumbalin hi gaga-iho, ya maid di emi hinaul ke dakayu. 3Bokon pamoh-ol kuh tuwen kinalik te kinalik ke dakayu handi an ongal di pamhod min dakayu, takon di nganney maat ke dakami ya munnananong hidiyen pamhod min dakayu. 4Ongal di dinol ku an nahamad di pangulug yu, kinali iit-ok dakayun ha-on hanadah udum an tatagu. Ta hidiye nan takon di dakol di punholholtapan mi ya ongal di pun-am-amlongan mi gapun dakayu. 5Handih wada kamid Macedonia ya maid di linggop mi te takon di daanay pangayan mi ya waday ligat mi te dakol di humihhingit ke dakami, oha bo ya kumakkagu kamih pangiwalongan yuh pangulug yu. 6Mu hi Apu Dios an mangipalinggop hi nomnom ya impalinggop dakami hi dimmatngan Titus handih nalpuh na. 7Bokon hay ena dinatngan ya abuy inamlongan mi, mu nan kinalinan nangipaamlongan yun hiya te nahannotan moy pangi-eyu. Ya kinalinan pinhodak bon tibon ke dakayu. Ya hay bo ohah nangipaamlong ke dakami ya nan eyu nuntutuyuwan hi gaga-ihon inainat yu ya hay naminhodan yun mangun-unud nah intudok kun dakayu. 8Handi ya nuntutuyuwak te makahakkit di nomnom yu kediyen tudok ku, mu ad uwani ya mun-am-amlongak hi ek nuntudokan, bokon hay nangipahakitak hi nomnom yu, mu gapuh nuntutuyuwan yu hi gaga-ihon inainat yu, te hidiyey pinhod Apu Dios an aton yu. Ya maphod ta nan tudok kun dakayu ya ugge kimmawa an hay kiphodan yu ot ya abuy numbalinana. 10Hay tagun abulutonay nunliwatana ke Apu Dios ta muntutuyu ya hiyay mibaliw. Ya maid di gapunan adi maan-anlah tuwen tagu. Mu mahmok nan tagun abuna nan numbalinan di gaga-ihon inat nay puntutuyuwana an adi muntutuyu ke Apu Dios te mihi-an ke hiya ta inggana. 11Mu dakayu ya adi athidi te gapuh tudok ku ya nuntutuyu kayun Apu Dios nah inat yu. Ot kaanon yu nan ibbayun nangnangngat hi gaga-ihon umipabain te tumakut kayuh pangastiguwan Apu Dios ke dakayu. Ketuwey nangipatib-an yun adiyu mo baybay-an di gaga-ihon at-atton di ibbayu, mu inat yuy kabaelan yu ot miphod am-in. Ta deyan pinhod yun abun umaliyak hina ta maphod boy punhahayyupan taku. 12Bokon hay kiphodan nan tagun numbahul weno nan tagun numbahulana ya abuy gapunah ek nuntudokan, mu nuntudokak ke dakayu ta inomnom yun Apu Dios di ongal an pamhod yun dakami. 13Ya gapun tuwen maphod an numbalinan di tudok ku ya maan-anla kami. Bokon ya abuh diye, mu namam-an mun-am-amlong kami te hay nangipaamlongan yun Titus hi nangipalinggopan yuh nomnom na handih immalih na. 14Te handih ugge ni-an immalih na ya kinalik ke hiya an ongal di dinol kun dakayu ya maphod ta impatibo yun hiya an makulug am-in nan kinalik te gulat na ya maba-inanak hin adi makulug. Ta hidiye nan dadiyen kinalikalik ke Titus mipanggep ke dakayu ya nipatibon makulug am-in an umat nah kinalikalik ke dakayu handi. 15Kinali ad uwani ya namam-an ongal di impaminhod nan dakayu te nan nangun-unudan yuh tugun ku ya naminhodan yun mangipaamlong ke hiya. 16Ya takon di ha-oy ya ongal di amlong ku te madinolak mo nah pangulug yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\