O duito lil kai pisisarda o Juan 1

1Ha-oy an ohan ap-apu yu ya muntudokak ke dakayun hin-in-a an pinilin Apu Dios. Ongal di pamhod kun dakayu. Bokon ha-oy ya abuy naminhod ke dakayu, mu takon nadan nanginilah makulug an mituttudu mipanggep ke Apu Dios. 2Ongal di pamhod min dakayu gapu te hay pangulugan takuh kalin Apu Dios an hidiye nan bumaddang ta nangamung ke ditaku. 3Hana ot ta dawaton takuy hayudut, homok ya linggop an malpun Apu Dios an hi Ama taku ya nan Imbabalena an hi Jesu Kristo ta mihamad di pangulug taku ya punhimpopohhodan taku. 4Imma-anlaak hi nanginilaak an wadaday udum hanadah imbabalem an mangun-unud ketuwen intugun Ama taku mipanggep hi makulug. 5Deyan ipaanhan kun kalyon ke he-a an munhimpopohhodan takun am-in. Hituwen tugun an itudok ku ya bokon balu te dingngol taku tuwali handih lappunah nangulugan takun Jesu Kristo. 6Hay pamhod taku ya mipatiboh pangun-unudan taku hanadah tugun Apu Dios. Hituwen tugun an munhimpopohhodan taku ya dingngol taku tuwali nipalpu handih nangulugan takun Jesus. 7Un-unudon takuh tuwen tugun tedeyan dakol da tuh lutay humauhaul an adida abuluton an hi Jesu Kristo ya nitungo ot mumbalin hi tagu. Dadiyen humauhaul ya buhul Jesus dida. 8Tibon yu ta waday hilbin di emi intanuttudun dakayu ta dawaton yun am-in nan ahi idat Apu Dios. 9Te hay tagun adi mangitultuluy an mangun-unud nah intuttudun Kristo te hay punnomnom nay un-unudona ya bokon tagun Apu Dios. Mu nan tagun mangun-unud ke naen intuttudun Jesu Kristo ya hiyay tagun da Ama takun hi Apu Dios ya hi Jesu Kristo an Imbabalena. 10Hanan tagun umalih baleyu an bokon nan intuttudun Jesu Kristoy ituttuduna ya adiyu pahgopon ya adiyu kalyon di "Maphod ta immali ka." 11Te deket hangudon yuy umat hidin tagu ya paddung nay binaddangan yu nah langkak an ituttuduna ya makiliwat kayun hiya. 12Dakol ot di pinhod kun ipainilan dakayu, mu kudukdul nay adik itudok ad uwani te pinhod kun umalih na ta ahi taku munhuhummangan ta mun-am-amlong takun am-in. 13Kanan nadan imbabalen nan tulang mun babain pinilin Apu Dios di nonomnomon dakayun dida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\