O duito Pedro 2

1Mu takon di handih done ya wadada handidan adi makulug an profetas an na-ala on kanan day profetas Apu Dios dida. Ya athidi bo an ahi wada ke dakayuy muntuttuduh adi makulug ya adida un-unudon hi Apu takun hi Jesus an namoklah liwat taku, ta hidiye nan nunna-ud an kastiguwon Apu Dios dida. 2Mu takon di athidi ya dakol di ahi mangiun-unud hi gaga-ihon aton da. Ya gapun diyen aton da ya pihulon di tatagu nan makulug an tuttudun un-unudon taku. 3Hay pangal-an dah pihhu yuy gagamgaman da nah pangitanuttuduwan dah kumpulnan langkak ke dakayu. Mu hi Apu Dios an munhumalyah tagu ya impakaidaddaana moy kastigu da. 4Makulug an makastigu da te takon di hanadan anghel an nunliwat handi ya ugge himmok Apu Dios dida ot ipaena didah impierno, ta ingganad uwani ya dedah di nah munhihhilong an mipupukung da ta ingganan tuh kadatngan di punhumalyaan Apu Dios. 5Ya athidi bon uggena himmok handidan tatagu dih donen gaga-ihoy atoaton da ot lobngona tun luta ot mungkalting da ta hi Noah an nangitanuttuduh maphod an pangi-e an miunnud hi pinhod Apu Dios ya hanadan pitun ibbana ya abuy nihwang. 6Ya athidi bon ugge himmok Apu Dios nadan tatagu ad Sodom ya ad Gomorrah ot gohbona dida. Athidiy inat na ta pangitib-an hi ine-en di pangastigunah tatagun adi mangun-unud ke hiya. 7Mu hi Lot ya abuy inihwang na te hiya ya makaphod an tagu an makahakkit di nomnom na nah tibtibbonah kabigabigat an gaga-ihon atoaton nadan kaboblayana ya nan mangipabain an kanalyon da. 9Hituwey kitib-anan baddangan Apu Dios nadan mangun-unud ke hiya nah punligligatan da, mu hanada ken gaga-ihon tatagu ya indadaana moy kastiguda hantuh punhumalyaanah tatagu. 10Namammam-ay pangastiguna hanadah mangat nah gaga-ihon pinpinhod di adol da ya hanadah mungngoheh aap-apuda. Hanadan kinalik an muntuttuduh nihalla an maid di bain da ya ngohayon da hanadan natagtag-e mu dida, takon di nadan anghel ya taltalanggaan da. 11Mu datuwen anghel an ongal di kabaelan da ya kandama da ya adida pihulon nadan nababbaba mu dida hi hinangngab Apu Dios. 12Datuwen muntuttuduh nihalla ya aton dan am-in di gaga-ihon pinhod da ya pamaga day pihupihul hi adida maawatan te maid di nomnom da an umat da nah mailom an aggayam an makna ya pinate ta hituwey kapoppogan da. 13Makulug an ahida makastigu te nan gaga-ihon inainat da. Maid di bain da te takon di mapat-al ya patpatibo dan aton nan kababain an pun-amlongan di adol. Ya takon di nah pakiam-amungan dan dakayu ya ibabain dakayu te takon di hidi ya maan-anla dan mangat kediyen kababain an pun-amlongan di adol. 14Ya wada key tinibo dah babai on inomnawan da. Ya ihik dan abun munliwat ta hauhaulon da nadan ugge nihamad di pangulug da ta maki-at da nah at-atton da. Ya am-in di nganneh diye ya pinhod dan ohhaan. Datuwey gapunah nangalyan Apu Dios an kastiguwona dida. 15Inwalong da nan maphod an pangi-e an miunnud nah pinhod Apu Dios ta hay un-unudon da ya nan tuttudun din hi Balaam an imbabalen Bosol an hauhaulonay ibba nat pumpihhuwana. 16Mu hi Baalam ya binoh-olan Apu Dios an impakalina nan kabayuna ot hidiyey nangipatikod ke Balaam nah gaga-ihon atoatona. 17Datuwen tatagu ya maid di hilbin nan ituttudu da te nihalla. Dida ya mialig da nah natduk an ob-ob ya nan kulabut an kanan di umialih udan on in-en di dibdib. Ta hidiye nan indadaan Apu Dios nan tapottapol an ahina pangipaayan ke didah udum hi algo. 18Nahalman di pumpahhiya dan muntuttudu, mu hay kakulugana ya langkak di ituttudu da. Dida boy mangituttuduh gaga-ihon pun-amlongan di adol ta hidiyey pun-awis da hanadah ka-kulugna ta ituluy da bon aton nadan gaga-ihon inwalong da. 19Hay kalyon da ya deket diday un-unudon ya libli takun mangat hi nganneh diye, mu dida ya kay da himbut te hanadan gaga-ihon at-atton day kon himbut ke dida. Athidiy ine-ena te deket immingha mo nan gaga-ihon atoaton di ohan tagu ya hidiye moy mamaal ke hiyan mangat hi gaga-iho. 20Hay tagun nangitikod an mangat hi gaga-iho gapuh nanginilaanan Apu takun hi Jesu Kristo an mangibaliw ke ditaku, mu indani bo ya imbangngad nan mangat hi gaga-iho ya namam-an mahmok te nahalhalman di kastiguna mu handih pinghana. 21Kudukdul nay uggena ininnilay mipanggep nah maphod an pangi-e mu nan ena ininnila yaden indai ot bo ya ingnguddanan inwalong nan maphod an tugun. 22Hay tagun athidi ya hiyay nialigan nan kali an kananay "Nan ahu ya bangngadonan kanon nan in-uta na." Ya athidi bon "Nan babuy an takon di inamo ya mibangngad bo nah ena nuntupakan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\