O duito Pedro 3

1Kaibaiba, hituwey mikadwan tudok kun dakayu. Hay intudok ku ketuwe ya umat bon dih namangulun tudok ku an pinhod kun ipanomnom ke dakayu nan maphod an tugun ta hidiyey nonomnomon yu. 2Adiyu kal-iwan nadan impainilan handidan profetas ya nan tugun nan nangibaliw ke ditaku an hi Apu Jesu Kristo an dadiye nan impainila min apostoles ke dakayu. 3Hay ahan ipanomnom ku bon dakayu ya nan maat hantuh dandanin mapoppog di luta. Dakol day mangilodlod an mangat hi gaga-ihon pinpinhod di adol da ya taltalanggaan dakayu 4an kalyon day "Da-da-an ot hi Jesus an mibangngad? Ehem! Nahanhanot da moy aammod takun nate ya hiyah tuwe tuwaliy ang-ang tun luta nipalpu dih pinghana. Kakon-anay aliyana?" 5Athidiy pangalin datuwen tatagu te nguddanon dan adi kulugon an abunay kalin Apu Dios ot mawaday kabunyan ya luta. Ya hay nalpuwan di luta ya danum ya athidi bon hay danum di kalpuwan di biyag nadan wada tuh luta. 6Ya hay danum boy nama-i hanadah matagu tuh luta handih nunlobongan Apu Dios. 7Tun luta ya kabunyan ya punnanongona gapuh kandaman di kalina ta ahina dadagon hi apuy hantuh punhumalyaana ya pangastiguwana nadah gaga-ihon tatagu. 8Mu adiyu kal-iwan an iiba, an am-in nan ninomnom Apu Dios an maat ya umannung takon di mabayag weno gagala te hiya ya maid di nunhinnatkonan di hin-algo ya hinlibun toon. 9Man-uket ingganad uwani ya uggena inat nan kalyonan maat ya hanadhad-onay puntutuyuwan am-in di tatagu hi liwat da te adina pinhod an takon di oha ya e makastigu. 10Makulug an umalih Apu takun munhumalyah tagu, mu umat hi aliyan di mangako an maid di nanginila. Kediyen Algon aliyana ya namahig an mumbungug di gangon di kama-idan di kabunyan ya am-in nan wadah di ya takon tun luta ya maghob. 11Tedeyan inila taku an athituy ahi maat ya mahapul an hay maphod di aton taku ta miunnud nah pinhod Apu Dios 12ta punho-ho-odan taku kediyen Algon gintud na. Ya aton takun am-in di kabaelan takun mangun-unud nah pinhod na ta magagalay umaliyan Jesu Kristo. Kediyen Algo ya maghob di kabunyan ta madadag am-in nan wadah di. 13Mu takon di athidiy maat ya ditaku ken mangulug ya madinol taku nah kinalin Apu Dios an ahi waday balun langit ya balun luta an pangayan taku. Am-in di wadah di ya maphod. 14Ta hidiye nan dakayun kaibaiba, aton yun am-in di kabaelan yun mangun-unud nah pinhod Apu Dios ta hantuh umaliyan Jesu Kristo ya maid di mahamak nah liwat taku ta maphod di pakihayyupan takun hiya. 15Nomnomon yu nan namahig an anus Apu Dios ke ditaku, uggena ni-an ipaalih Jesus ta waday aton nadan adi mangulug an muntutuyuh liwat da ta mibaliw da. Takon nan napateg an ibba takun hi Pablo an gapuh kabaelanan indat Apu Dios ya datuwey intudok nan dakayu. 16Ya am-in nah tudok na ya datuwey impainilana. Mu wadaday intudok nan naligat an maawatan ta hanada ke mon adi pakaawat ya hinnatkon di pangialigan da. Athidi boy aton da nadah udum an impitudok Apu Dios ta hidiyey humlun hi kakastiguwan da. 17Mu dakayun kaibaiba, tedeyan inila yu mo datuwe ya halipat-an yu ta adi kayu mahaul nah ituttudun datuwen makallangkak ya gaga-ihon tatagu te deket mahaul kayu ya madadag nan nahamad an pangulug yu. 18Mu hay maphod ya ituluy yun inilaon di mipanggep ke Apu Jesu Kristo an nangibaliw ke ditaku ya ihamad yuy pangulug yun hiya gapuh hayudut na. Hiyay nanongnan madayaw ta inggana. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\