O duito Tesalonicenses 1:10

10Kediyen Algon aliyana ya namahig di pangidayaw am-in nadan tataguna ke hiya. Ahida mamodwong am-in di mangulug te hay kakinaphod na. Ya takon di dakayu ya ahiyu dayawon te kinulug yuy intanuttudu min mipanggep ke hiya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More