O duito Tesalonicenses 1:11

11Ta hidiye nan idasadasal mi ta mipaphod di pangi-eyu ta miunnud nah pinhod Apu Dios an pumbalinan yuh namiliyanan dakayun tataguna. Ya idasal mi bo an gapuh kandamana ya baddangan dakayun hiya ta waday aton yun mangat hanadah maphod an pinhod yun aton an kitib-an di pangulug yu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More