O duito Tesalonicenses 2

1Deket mipanggep nah ahi aliyan Apu takun hi Jesu Kristo ya nan ahi taku kaamungan an manamun hiya ya 2ibagak ke dakayun kaibaiba an adi kayu tumakut weno madanagan hin waday donglon yuh kanan day nadatngan mo kanuy Algon aliyan Apu takun munhumalyah tagu. Adiyu kaya kulugon takon di kanan day impiabig Apu Dios ke dida weno kanan day dakamiy nangali weno nangitudok. 3Adi kayu midngolan takon di nganney kalyon da, te adinadaman e madatngan ni-an hidiyen pumbangngadan Jesus ingganay dakol day mangiwalong ya mungngohe ke Apu Dios ya ingganay ihawwang nan tagun namahig di kinagaga-ihona. Hituwen gaga-ihon tagu ya mipaeh impierno ta munholholtap hidi ta inggana. 4Hantuh aliyan diyen gaga-ihon tagu ya ngohayonan am-in di mipanggep ke Apu Dios ya nadan dios an daydayawon di udum an tatagu. Hay kanana ya hiyay katagtag-ayan ke didan am-in ya e bo udot umbun nah templon Apu Dios ta kananay hiyah Apu Dios. 5Kon adiyu manomnom an kinalik ke dakayuy mipanggep ketuwe handih wada takun am-in hina? 6Ya inila yun adi mabalin an ihawwang diyen kagaga-ihawan an tagud uwani, te waday mangiadin hiya. Hiya ya ahi umali hin nadatngan nan nagtud an aliyana. 7Takon ad uwani ya wadada hanadan makangohhe ke Apu Dios, mu ugge ni-an nainilaan hidiyen kagaga-ihawan an tagun mangipangpangulun dida ya adi ni-an umali inggana makaan hidiyen mangiadih pangaliyana. 8Deket nakaan ya ahi nuppe umalih tuwen kagaga-ihawan an tagu. Mu hantuh aliyan Apu takun hi Jesus ya matiboy kandamana te hong-abanah tuwen tagu ta mate. 9Hantuh aliyan diyen kagaga-ihawan an tagu ya hi Satanas di mangidat hi kabaelanan mangat hi dakol an umipamodwong ta punhaul nah tatagu. 10Mahaul day tatagu te hay laing nan mangapkapyah gaga-iho. Ya hanadan ahina haulon ya makastigu dat mipae dad dalom hi impierno te kahing da nah nahamad an tuttudun kibaliwan da. 11Kinali iabulut Apu Dios an mahaul da ta hay langkak an tuttuduy kulugon da. 12Hi uddidina ya kastiguwon Apu Dios dida te uggeda kinulug di makulug, mu maan-anla dan mangat hi gaga-iho. 13Mu mahapul an mumpasalamat kami ta inggana ke Apu Dios gapu ke dakayun iiba an pinpinhod Apu taku te handih lappuna ya pinili dakayun Apu Dios an mibaliw gapuh kandaman nan Espirituna an nangipaphod ke dakayu ya gapuh nangulugan yu nah makulug an tuttudu. 14Pinili dakayun Apu Dios an mibaliw, kinali intud-ak dakamin e muntuttudun dakayu mipanggep hi pangi-ena te pinhod nan milak-am kayu nah kidayawan Jesu Kristo an hi Apu taku. 15Ta hidiye nan dakayun kaibaiba, punnanongon yuy pangulug yu nah intututtudu mi ya nah intudok min dakayu. 16Ya hana ot ta hi Jesu Kristo an Apu taku ya hi Apu Dios an Ama taku an nakamminhod ke ditaku ya nangipakodhol hi nomnom taku ta nangamung ya nangipahamad hi dinol taku gapuh hayudut na 17ya patulidon dakayu ya pal-oton dakayu an mangat ya mangali hi niptok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\