O duito Tesalonicenses 3

1Hay manguddidin kalyon min dakayun iiba ya idasalan dakami damdama ta hanan ituttudu min tuttudun Apu taku ya midayaw ya mihinap hi gagalah kabobboble umat hi naat handi nangituttuduwan min dakayu. 2Pakidasal yu bon Apu Dios ta ihwang dakamih aton nadan gaga-ihon tatagu, te adi am-in di tagu ya mangulug dah ituttudu mi. 3Mu waday dinol taku an hi Apu taku ya ihamad nay pangulug taku ya ipaptok ditaku ta maid di kabaelan Satanas an mangat hi gaga-iho ke ditaku. 4Ya madinol kamin itultuluy yun aton nan intanuttudu min dakayu gapu te baddangan dakayun Apu taku. 5Ya hana ot ta gapuh baddang Apu taku ya makaawwatan yuy ine-en di pamhod Apu Dios ya hay ine-en di pangan-anusan hi ligat umat hi inat Kristo. 6Hay tugun Apu Jesu Kristo an itugun min dakayu ya adi kayu maki-kie hanadah ibba takun mangulug an makahigga an adida un-unudon di tugun mi mipanggep hi hinlun mungngunu. 7Inila yuy in-innat mi handih wada takun am-in hina, ya hidiye ot kumay pangiun-unudan yu. Ugge kami himmigan nungngunu ya 8maid di emi liniblih makan hi nidat ke dakami. Ta hidiye nan takon di naligat ya inhapot min nungngunu takon di hilong ya mapat-al ta waday boklaon mih igatang mih mahapul mi ta adi kami pitpittanud ke dakayu. 9Athituy inat mi, mu bokon gapu te maid di lebbeng min mumbaga ke dakayuh mahapul mi, mu ta waday pangiun-unudan yu. 10Te takon handih wada takun am-in hina ya intugun min dakayu an "Nan tagun adi mungngunu ya adi mangan." 11Itugun mih tuwen dakayu te dingngol min wadada kanun dakayuy makahigga an hay ot ya abu atoaton da ya pakibiyangan day ibbada. 12Hi Apu takun hi Jesu Kristo ya adina pinhod di athinan pangi-e, kinali itugun min dakayu an ip-iphod yuy pangi-eyu ya waday oha on paptokanay ngununa ta waday pananud nah adol na. 13Dakayun kaibaiba, adi kayu uminglen mangat hi maphod. 14Kal-ina ket wadaday adi mangun-unud ketuwen intudok mi ya tibon yu ta adi kayu maki-kien hiya ta waday atonan bumain. 15Mu adiyu ibilang an kay yu buhul, mu tugunon yu an kay yu tulang. 16Hana ot ta hi Jesu Kristo an kalpuwan di linggop ya palinggopon dakayu ta nangamung, takon di nganney maat ke dakayu. Ya hana ot ta ipaptok dakayun hiya ta inggana. 17Ha-oy an ibbayun hi Pablo an nangipatudok ke datuwe ya ha-oy moy mangitudok ketuwen udidina an kalyok di nonomnomon dakayu. Ya wadan imatunan yu tun panudok ku ya tun pumpilmak. 18Ya hana ot ta hayudutan ditakun Apu takun hi Jesu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\