O trito lil kai pisisarda o Juan 1

1Tulang ku Geyus, ha-oy an ohan ap-apuyu ya muntudokak ke he-a an ohan impakappinhod ku. 2Idasalan dakan ha-on ta adika mundogo ya maphod am-in di maat ke he-a umat hi kahamad di pangulug mu. 3Ongal di amlong ku handih immali nadan ibba takun mangulug ot kalyon dan ha-oy di mipanggep hi kahamad di pangun-unud mu nah intuttudun Apu taku. 4Te hay ahan mangipaamlong ke ha-oy ya hay pangngolak an dakayun iimbabalek ya itultuluy yun mangun-unud nah intuttudun Apu taku. 5Tulang ku, maphod di inat mu te ongal di baddang mu hanadah ibba takun mumpangulug takon di uggem dida impakainnila. 6Diday nangalkalih mipanggep hi pamhod mu hantudah mangulug hitu. Deket mundag-u dah na ya baddangam bo didah mahapul dan nah pangayan dah eda puntuttuduwan te hituwey pinhod Apu Dios. 7Ibagak ahan an baddangam dida nah mahapul dah eda puntuttuduwan te hay pangi-eda ya adida mumbagah baddang hanadah adi mangulug. 8Kinali mahapul an ditakun mangulug di bumaddang ke dida ta kay taku makibaddang an mangipainila nah makulug an mituttudu. 9Wada tuwali din impialik an tudok kun dakayun mangulug hina mipanggep ketuwe, mu mangohe nan hi Diotrepes an pinhod nan hiyay maun-unud, ta hidiye nan adina hangudon di kalyok. 10Mu hantuh ahik aliyan hina ya kalyok am-in nadan ad-adin atoatona umat nah langkak an kanalyonan mipanggep ke dakami. Hay oha bo ya adina hangudon nadan ibba takun mangihawwang hinah bobleyu. Ya wada ke bon dakayuy manangud ke dida ya namahig di boh-ol nan dida ta adina pakiamungon dida nah pundayawan yu. 11Mu he-a tulang ku Geyus, bokon hay gaga-ihoy un-unudom. Hay maphod di un-unudom te hay tagun maphod di atona ya hiyay tagun Apu Dios. Mu nan tagun gaga-ihoy atona ya hiyay ugge nanginilan Apu Dios. 12Tibom nan ohan ibba takun hi Demetrio an dakol day mangit-ok an hiya ya maphod. Ya matibo boy kaphod na nah nahamad an pangun-unud nah makulug. Takon di ha-oy ya kanak di hiya ke peman ya maphod ya takon di dakayu ya inila yun makulug hituwen kinalik. 13Dakol ot di pinhod kun ipainilan dakayu, mu kudukdul nay adik itudok ad uwani 14te pinhod kun gagala ya umaliyak hina ta ahi taku munhuhummangan. 15Palinggopon dakan Apu Dios. Ipainilak ke he-a an am-in da tun ibba takuh tu ya kanan day nonomnomon daka. Pinhod kun ipainilam hanadah ibba takuh na an nonomnomok damdama dida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\