So cherde e Apostole 10

1Ad Cesarea ya wada on ap-apun di hinggatut an tindalun iItaly an hi Cornelius. Hiya ya bokon Judyu, mu hiya ya hanan pamilyana ya makangun-unud dan Apu Dios. Hiya ya dumasadasal ta nangamung ke Apu Dios ya ongal di imbaddang na hanadah Judyun nungkawotwot. 3Ohan himbatangan ya numpatibon hiya on anghel Apu Dios an kananay "Cornelius!" 4Ya timmakut hi Cornelius ta nano-ol an iaang-ang na nah anghel ot kananay "Nganneh diye, Apu?" Kanan nan anghel di "Dingngol Apu Dios di dasal mu ya tinibo nay imbanaddang mu hanadah nungkawotwot. 5Kinali ad uwani ya umitud-ak kah tatagum ad Joppa ta eda ayagan hi Simon Pedro. 6Hiya ya dehdi nah bale nah pingngit di baybay an hidiye nan balen di ohan nungngadan damdamah Simon an hay ngununa ya mangapyah lalat.'' 7Nagibbun kinalin nan anghel hidiye ya nama-id. Ot ayagan Cornelius di duwan muttatyuna ya oha hanadah tindaluna an ongal damdamay pangulug nan Apu Dios." 8Ot kalyona ke didan am-in di kinalin nan anghel ot ahina itud-ak dida ad Joppa. 9Maal-algo kediyen nabigatana an manatong nadan intud-ak Cornelius ad Joppa ya nipaddin imme damdamah Pedro nah nundotal an atop an e mundasal. 10Loktat ya naagangan hi Pedro an pinhod nan abun mangan. Kediyen pun-idadaan day makan ya kay nun-in-inop hi Pedro 11ya tinibonan nabukatan di kabunyan ya wada on ambilog an ulon nagakdan di opat an pingngit na an mungkauy-uy hi kad-ana. 12Tinibo na ya dehdiy nunhihinnatkon an amayyu tuh luta. Wadaday opat di hukina, nadan udum ya mumbulluwan ya muntayyapan an paniawon di Judyun ihda. 13Waday kimmali an kananay "Pedro, tumaddog ka ta paltiyom di pinhod mun ihda." 14Mu kanan Pedroy "Apu, adiyak. Maid di inihdak hi umat ke datuwe te pani-o." 15Ya kanan bon nan kimmaliy "Adim paniawon nan adi paniawon Apu Dios." 16Impitlunan kinalih diye ke Pedro ot ahi maguyud nan ulod kabunyan. 17Kediyen numanomnom hi Pedro hin nganney kibalinan diyen ena tinibo ya wada nadan intud-ak Cornelius nah hoob te waday nangituddu an hidiyey balen Simon. 18Ot mahmahan da hin waday tagun makiha-ad hidi an nungngadan hi Simon Pedro. 19Nanongnan numanomnom hi Pedro ya kanan nan Espiritun Apu Dios ke hiyay "Wadaday tulun tatagun mangibagan he-a. 20Eka ta em tibon dida ya adika mun-addiaddin maki-en dida takon di bokon da Judyu te ha-oy di nangitud-ak ke dida." 21Ot umeh Pedro ot kananan diday "Ha-oy nan pun-ibaga yu. Antipet ekayu immali?" 22Ya kanan day "Intud-ak dakamin Cornelius an ap-apun di tindalu. Hiya ya maphod an tagu an nahamad di pangulug nan Apu Dios ya am-in nadan Judyu ya it-ok day kaphod na. Waday numpatibon anghel ke hiya ot kalyonay ipaayag daka kanuh baleda ta donglonay ituttudum." 23Ot paghopon Pedro dida ta mun-iyan da. Nabigat kediye ot maki-eh Pedro ya nadan udum an mangulug an iJoppa. 24Nahilngan dah dalan ot hi nabigatanay dinatngan dad Cesarea ya wadah dih Cornelius ya nadan tutulang na ya nadan udum an iibana an munho-ho-od da. 25Handih manatong da Pedro ya e dinamun Cornelius ot mundukkun hi hinangngab na ta dayawona ot, 26mu impataddog Pedro ot kananan hiyay "Tumaddog ka. Bokon ha-oy di dayawom te nun-ingngo ta an tagu tan duwa." 27Munhumhummangan dan manggop nah bale ya tinibon Pedro an dakol day naamung an tatagu. 28Ot kanan Pedro ke diday "Dakayu ya inila yun panion dakamin Judyuy makiamu-amung hanadah bokon Judyu. Mu impainilan Apu Dios ke ha-on an adik paniawon an midmid-um hi kumpulnan tagu. Ta hidiye nan ad uwani ya takon di Judyuwak ya makiamu-amungak ke dakayun bokon Judyu. 29Kinali handih impaayagak ya nangintotobalak ot maki-aliyak. Mu nganney gapunan eyak impaayag?" 30Ya kanan Cornelius di "Athitun himbatangan ad ohha-ohhandi an mundasdassalak hituh balemi ya kal-ina di ya wada on lalakin timmaddog hi hinangngab ku an humihhiliy bulwatina. 31Kananan ha-oy di `Cornelius, dingngol Apu Dios di dasal mu ya nomnomnomona nadan imbanaddang mu hanadah nawotwot. 32Umitud-ak kad Joppa ta eda ayagan hi Simon Pedro. Wadah balen Simon an hay ngununa ya mangapyah lalat ya hay balena ya wada nah pingngit di baybay.' 33Hidiyey gapunan pinghanadi ya immitud-akak hi mangayag ke he-a ot deyan maphod ta immali ka. Ad uwani ya uh-uhdungan ditakun Apu Dios an naamung hitun mundongol hi pinhod nan ituttudum ke dakami." 34Inlappun Pedro an muntuttudu. Kananay "Ad uwani moy nanginilaak an am-in di tagu ya nun-i-ingngo dah hinangngab Apu Dios. 35Kumpulnan tagun mundayaw ke hiya an maphod di pangi-ena ya abuluton Apu Dios. 36Inila yu nan kalina an impainilanan dakamin Judyu mipanggep hi linggop taku gapu ke Jesu Kristo an Apun am-in di tagu. 37Ya inila yu bo nan nipainilah kabobbobled Judea nipalpud Galilee mipanggep nah inainat Jesu Kristo. Nainilah tuwe handih nagibbun intuttudun Juan di mipanggep hi bonyag. 38Inilayu boy mipanggep ke Jesus an iNasaret an hiyay nangidatan Apu Dios nah Espirituna ya nan ongal an kandamana. Immeimmeh kabobboble ot banaddanganay dakol an tatagu ya impaphod na nadan paligligaton di dimonyo te wadah Apu Dios ke hiya. 39Dakamin apostolesna ya tinibo min am-in datuwen inainat nad Jerusalem ya hanadah udum an boble min Judyu ot ahida patayon an impatak dah krus. 40Mu minahuwan Apu Dios dih mikatlun algoh natayana ot ahi mumpatibon dakami, 41mu bokon hi dakol an tatagu te dakami ya abun pinilinan mangipainilah mipanggep ke hiya. Nakikan kami ya nakin-um kamin hiya. 42Kinalin Jesus ke dakami an emi ituttuduh katagutaguy mipanggep ke hiya ya ipainila mi bo an hiyay makulug an tinuddun Apu Dios an munhumalyah am-in hi tagu, takon nadan nungkakate. 43Ya am-in handidan profetas ya kinali day mipanggep ke hiya an kanan day ahi mapakomaan di liwat nan tagun mangulug ke Kristo." 44Kediyen mungkalkallih Pedro ya immali nan Espiritun Apu Dios ot dawaton am-in nadan mundongdongngol ke hiya. 45Ta hanadan Judyun mangulug ke Jesus an nikuyug ke Pedro an nalpud Joppa ya namodwong da te hanadan tatagun nanawat hi Espiritun Apu Dios ya bokon da Judyu. 46Ininnila dan waday Espiritun Apu Dios ke dida te dingngol dan daydayawon dah Apu Dios ya kabaelan dan mangikalih nunhihinnatkon an kalin uggeda inila. Ot kanan Pedro hanadah ingkuyug nay 47"Bokon Judyu datuwe, mu dinawat day Espiritun Apu Dios an umat hi nundawatan taku. Kon damanan miadiy pumpabonyagan da?" 48Ot kalyon Pedro ke dida an mabonyagan da ta pangipatib-an dah pangulug dan Jesu Kristo. Nagibbun nabonyagan da ot ibaga dan Pedro ta makiha-ad ni-an ke dida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\