So cherde e Apostole 11

1Nundingngol hidiyen nangulugan nadan bokon Judyu nah kalin Apu Dios mipanggep ke Jesu Kristo. Takon nadan apostoles ya hanadan udum an mangulug ke Jesus ad Judea ya dingngol da damdama. 2Mu handih nibangngad hi Pedro ad Jerusalem ya pun-ibaag nadan ibba nan Judyu an kanan day 3"Antipet eka nakiamu-amung ya eka nakikan hanadah bokon Judyu an ugge nakugit?" 4Hinumang Pedro ot kalyonan am-in di naat. 5Kananay "Mundasdassalak hi ohan algo handih kawadak ad Joppa ya tinibok hi in-inop ku on ambilog an ulo an nagakdan di opat an pingngit na an nauy-uy hi kad-ak. 6Tibok ya wadan am-in hidiy nunhihinnatkon an amayyu tuh luta. Wadaday opat di hukina, nadan mumbulluwan ya muntayyapan. 7Indani ya waday kimmalin ha-on an kananay `Pedro, tumaddog ka ta paltiyom di pinhod mun-ihda.' 8Mu kanak di `Apu, adiyak. Maid di inihdak hi umat ke datuwe te panio.' 9Ya kanan bon nan kimmaliy `Adim paniawon di adi paniawon Apu Dios.' 10Impitlunan kinalih diye ot ahi maguyud nan uloh kabunyan. 11Kediye ya hanadan tulun tatagun nalpud Cesarea an e mangawit ke ha-oy ya dimmatong da nah kiha-ha-adak. 12Ya kanan nan Espiritun Apu Dios ke ha-on di adiyak mun-addiaddin maki-e takon di bokon da Judyu. Ot ne ume kami. Ya onom hanadah ibba takuy naki-en ha-on hidih balen da Cornelius ad Cesarea. 13Dimmatong kamih di ya inab-abig Cornelius di numpatib-an nan anghel ke hiya hidih baleda an kanana kanun hiyay `Umitud-ak kah tatagum ad Joppa ta eda ayagan hi Simon Pedro 14ta ituttudu nay mipanggep hi kibaliwan ta am-in kayu takon nadan makiha-ad hituh balem ya mibaliw kayu.' 15Nagibbun kinalin Cornelius hidiye ot muntuttuduwak hanadah naamung hidi ya immali nan Espiritun Apu Dios ot dawaton da an umat hi nundawatan taku handih pinghana. 16Ya ninomnom ku din kinalin Apu taku an kananay `Hi Juan ya danum di namonyag na, mu dakayu ya mabonyagan kayuh Espiritun Apu Dios.' 17Ot deket athidin indat Apu Dios di Espirituna hanadah bokon Judyu an umat hi nangidatanah Espirituna ke ditakun Judyu handih nangulugan takun Jesu Kristo ya kon dahdiyak an mangiadih pinhod Apu Dios?" 18Handih dingngol dah diyen kinalin Pedro ya intikod da uppen mamihul ke hiya ot daydayawon dah Apu Dios. Kanan day "Deket athidi ya pinhod Apu Dios an muntutuyu nadan bokon Judyu hi liwat da ta waday aton dan midatan hi biyag an maid poppogna." 19Handih natayan Stephen di lappunah nunholholtapan nadan mangulug ke Jesus ad Jerusalem, ta hidiye nan nahiyahiyak da ot mungkiwahit dah kabobboble. Wadaday immed Phoenicia, ad Cyprus ya imme day udum ad Antioch ot ituttudu day mipanggep ke Jesus hanadah ibba dan Judyu ya abu. 20Mu wadada nadan udum an mangulug ke Jesus an iCyprus ya iCyrene an immed Antioch ot ituttudu day mipanggep ke Apu Jesus hanadah bokon Judyuh di. 21Binaddangan Apu Dios didan muntuttudu ot dakol day mangulug ke Apu taku ta hiya moy daydayawon da. 22Handih dingngol nadan mangulug ad Jerusalem an dakol da moy bokon Judyun mangulug ad Antioch ya intud-ak dah Barnabas hidi. 23Immeh Barnabas ya maka-an-anla te hiya peman an ongal di baddang Apu Dios hanadah tataguh di ot tugunona dida an ihamad day pangulug dan Apu taku ya hiya ya abuy un-unudon da. 24Hi Barnabas ya maphod an tagu, nahamad di pangulug nan Apu Jesus ya ongal di baddang di Espiritun Apu Dios ke hiya. Ot gapu ke hiya ya dimmakol day nid-um an mangulug ke Apu taku. 25Indani ya immed Tarsus hi Barnabas an ena tibon hi Saul. 26Dinatnganah Saul hidi ot ikuyug na ot ume dan duwa ad Antioch. Nakiha-ad dah dih hintoon an nakiamu-amung da hanadah mangulug hidi, ot itanuttudu day mipanggep ke Jesu Kristo. Dadiyen mangulug ad Antioch di namangulun nangadanan hi Kristiano. 27Kediyen niha-ha-adan dah di ya wadaday immalin profetas an nalpudad Jerusalem. 28Hi Agabus an oha hanadah profetas ya timmaddog ot ipaabig nan Espiritun Apu Dios ke hiya an ahi waday nahalman an bitil hi kabobboble tuh luta. Hituwen naabig ya immannung handih nun-ap-apuwan Klaudius. 29Handih inabig Agabus di mipanggep kediyen bitil ya ninomnom nadan mangulug hidi an umidat hi kumpulnan kabaelan dan ibaddang hanadah mangulug ad Judea. 30Inamung dan am-in nan midat hanadah mangipangpangulun mangulug hidi ot ipaala dan da Barnabas ke Saul.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\